Anbefaling

Anbefalinger fra fagteamet om videre oppfølging bør beskrives i en epikrise/sluttrapport. I tillegg til skrevne anbefalinger, kan det være nyttig at anbefalingene forankres gjennom kontakt med aktuelle oppfølgere, og at oppstart av oppfølgingen konkretiseres.

Eventuelle anbefalinger om medisinsk oppfølging og/eller henvisninger til videre behandling bør forankres hos fastlege. Forankringen kan gjøres av både fagteamet og deltakeren selv. Det kan også for mange være nyttig å avtale støttesamtaler hos fastlegen i en periode etter rehabiliteringen.

Eventuell oppfølging av fysisk aktivitet og trening kan ofte ivaretas av relevant lokal instans (i mange tilfeller Frisklivssentral eller tilsvarende og/eller fysioterapeut). Deltakeren selv eller fagteamet kan ta kontakt for å undersøke tilbud. I tråd med prinsippet om at deltaker skal være aktiv i og ha eierskap til egen prosess, anbefaler vi at selve avtalen om oppfølgingen gjøres av deltaker.

Anbefalinger fra fagteamet
Formål