Formål

Kartlegging ved oppstart av rehabiliteringen vurderes å være en forutsetning for et godt rehabiliteringsutbytte. Kartleggingen gjør fagteamet kjent med hver enkelt deltaker, kartleggingen legger grunnlag for fagteamets tilnærming til den enkelte deltaker, og kartleggingen bidrar til å bevisstgjøre deltaker om hva vedkommende behøver for å oppnå eller beholde god arbeidsfunksjon.

Kjennskap til diagnose og varighet av sykefravær er heller ikke alene tilstrekkelig informasjon for klinikere til å vite hvordan en person best skal kunne hjelpes tilbake i arbeid (Eftedal m.fl. 2017). Til det er det nødvendig med en grundig kartlegging rettet mot både helse og arbeid, med fokus på deltakerens rehabiliteringsbehov av betydning for funksjon i arbeid.

Kartlegging av deltaker ved oppstart av rehabiliteringen skal gi

  • fagteamet kunnskap om alle forhold som er av betydning for deltakerens funksjon i arbeid
  • grunnlag for å kunne tilrettelegge rehabiliteringen til deltakerens behov knyttet til arbeidsfunksjon
  • kunnskap om deltakeren som underlag ved kontakt med andre oppfølgingsaktører
  • et referansepunkt for senere måling av deltakerens funksjon