Forutsetninger for godt tverrfaglig teamarbeid

Ifølge Helsedirektoratet (2017) er følgende sentrale forutsetninger for et godt tverrfaglig teamarbeid:

  • at pasients og brukers behov og mål alltid er grunnlaget for teamets arbeid
  • lederforankring
  • felles verdier og forståelse av begreper
  • at roller og forventninger er tydelig avklart internt i teamet – herunder rollen som teamleder
  • at fagpersonell er bevisste og tydelige på egen fagspesifikk kompetanse og kjenner grensene for eget fag opp mot andre profesjoner
  • at fagpersonene kjenner hverandres faglige styrke og «framsnakker» hverandre
  • avklart struktur og felles verktøy for samhandling og koordinering
  • tid til å utvikle den tverrfaglige felleskompetansen gjennom refleksjon, evaluering og metodeutvikling.