Oppfølgingskjede

Når en person blir sykmeldt eller trenger bistand for å komme i eller tilbake til arbeid, vil flere aktører – arbeidsgiver, NAV, primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og andre – kunne spille en rolle i prosessen tilbake til eller inn i arbeid. Oppfølgingen foregår ofte i kjede, ved at de ulike aktørene kommer inn i prosessen på ulike tidspunkt. Ofte vil oppfølgingen fra de ulike aktørene også overlappe i tid og foregå parallelt med hverandre.

Arbeidsrettet rehabilitering inngår i denne oppfølgingskjeden. Tradisjonelt har arbeidsrettet rehabilitering vært gitt etter relativt lang tids sykemelding, og først etter at andre tiltak, for eksempel i regi av arbeidsgiver eller NAV, har vært forsøkt uten at disse har ført til retur til arbeid.

Det finnes per i dag ikke entydig forskningsmessig belegg for at arbeidsrettet rehabilitering tidlig i et sykefravær fremmer retur til arbeid i større grad enn senere. Kompetansesenteret vurderer likevel at å intervenere med arbeidsrettet rehabilitering tidligere enn vanlig i dag påskynder retur til arbeid og øker sannsynligheten for varig arbeidsdeltakelse. Grunnen er at for mange sykmeldte kan et langt fravær i seg selv bli en barriere for retur til arbeid. For å forhindre dette kan det være viktig å intervenere med effektive tiltak tidlig.