Nasjonalt satsningsområde

Kobling mellom arbeid og helse er et nasjonalt satsningsområde, synliggjort gjennom stortingsmeldingen «NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet» (Meld. St. 33, 2015-2016) og Helsedirektoratets og Arbeids- og velferdsdirektoratet strategidokument «Arbeid og helse – et tettere samvirke» (2016) og rapport «Tilstand og utfordringer på arbeid-helseområdet» (2019).