Anbefaling

Rehabiliteringen bør tilpasses den enkelte. Den individuelle tilpasningen kan handle om grad av deltakelse i de ulike delene i rehabiliteringsprogrammet, hvilke faglige konsultasjoner deltakeren trenger, hvilke temaer som skal berøres og hvilke mål som bør settes for rehabiliteringen.

Fagteamet og deltaker bør i samråd komme fram til hva den individuelle tilpasningen skal være.

Kommunikasjon
En viktig del av den individuelle tilpasningen er kommunikasjonen mellom fagteamet og deltaker. Noen deltakere trenger støtte og oppmuntring, eller bistand ved for eksempel utførelse av krevende aktiviteter. Andre har nytte av å utfordres. Noen ganger vil oppmuntring i én sammenheng, og utfordring i annen, være det mest gagnlige. Fagteamet bør vurdere hva den enkelte trenger i de ulike situasjonene, og tilpasse kommunikasjonen til deltakeren etter det.

Individuelt tilpasset kommunikasjon er på ingen måte begrenset til individuelle aktiviteter/samtaler. Også mange gruppebaserte aktiviteter gir rom for individuell interaksjon med de ulike deltakerne. Når gruppebaserte aktiviteter gir anledning til det, bør fagteamet vurdere hva den enkelte har behov for, og tilpasse kommunikasjonen og interaksjonen etter det.

Å bli sett, bli hørt og få anerkjennelse er viktig for de fleste mennesker, men kan være særlig viktig for mange deltakere i arbeidsrettet rehabilitering. Fagteamet bør tilstrebe å se, høre og gi anerkjennelse til den enkelte både i individuelle og gruppebaserte aktiviteter.

Individuell rehabiliteringsplan basert på kartlegging
Kartleggingen ved oppstart av rehabiliteringen spiller en viktig rolle i den individuelle tilpasningen. I kartleggingen framkommer opplysninger fagteamet kan bruke til å gjøre faglige vurderinger av den enkeltes behov. Kartleggingen er også en arena hvor deltaker kan komme med sine tanker om hva vedkommende behøver.

På bakgrunn av kartleggingen og vurderingen av den enkeltes behov bør fagteamet i samarbeid med deltaker tidlig i rehabiliteringsforløpet utarbeide en individuell plan med identifiserte fokusområder og konkrete mål for rehabiliteringen.

Evaluering og justering underveis
Fagteamet og deltaker bør underveis i rehabiliteringen sammen evaluere utbytte av de ulike delene av rehabiliteringsprogrammet, og hva den enkelte trenger i rehabiliteringsprosessen. Dette kan legge grunnlaget for justeringer av både deltakers deltakelse og fagteamets tilnærming.

Utover i rehabiliteringsforløpet, gjerne når det har blitt etablert tillit mellom deltaker og fagteamet, avdekkes ikke sjelden forhold som ikke kom fram under kartleggingen. Disse forholdene vil ofte ha betydning for hva som skal vektlegges i rehabiliteringen. Når slike forhold dukker opp, bør fagteamet og deltaker alltid sammen vurdere hvilke konsekvenser det bør få for prioriteringer i den gjenstående del av rehabiliteringen.

Individuell tilpasning av rehabiliteringen
Formål

Individuell tilpasning av rehabiliteringen

Kontekst