Formål

Årsaken til redusert arbeidsfunksjon er unik for hver deltaker. Selv om funksjonsnedsettelsen for mange gjerne er en kombinasjon av flere forhold – helseforhold, arbeidsforhold og/eller familiære og personlige forhold – vil de eksakte årsakene være ulike fra deltaker til deltaker. Derfor er det viktig at rehabiliteringen blir tilpasset den enkelte, slik at den enkelte deltaker kan få jobbet med de faktiske årsakene til sin reduserte arbeidsfunksjon.

Avhengig av hva den reduserte arbeidsfunksjonen består i, vil ulike deltakere ha ulike behov i rehabiliteringen. Enkelte vil primært ha behov for å bedre fysisk funksjon. Andre vil ha behov for å fokusere på kognitive aspekter. For noen er det spesifikke forhold ved arbeidssituasjonen det er nødvendig å se på. For mange deltakere er det samspillet mellom flere, eller alle, deler av rehabiliteringen som er den viktigste «intervensjonen» – men også her vil betydningen og utbyttet av de ulike delene være individuell.

I kravspesifikasjon fra oppdragsgivere innen arbeidsrettet rehabilitering er det et formelt krav om individuell tilpasning. Her fra NAVs «Rammeavtale om tjenester», i anbudsutlysning om levering av arbeidsrettede rehabiliteringstjenester (2019):

«Tiltaket skal være individuelt slik at den enkelte deltaker får et best mulig tilrettelagt tilbud ut fra sitt behov. Det forutsettes at individuelle aktiviteter (herunder én-til-én samtaler, egenaktivitet og individuell aktivitet i gruppe) skal utgjøre hoveddelen av tiltaket. […] Gruppeaktiviteter skal ha individuell tilpasning.»

Å individuelt tilpasse rehabiliteringen skal bidra til at den enkelte deltaker får

  • anledning til å jobbe med sine unike årsaker til redusert arbeidsfunksjon
  • lagt vekt på de delene av rehabiliteringen vedkommende har behov for å legge vekt på
  • i sum, størst mulig utbytte av rehabiliteringen

Individuell tilpasning av rehabiliteringen

Anbefaling