Anbefaling

For deltakere uten arbeidsforhold bør rehabiliteringen understøtte prosessen med å få innpass på arbeidsmarkedet.

Rehabiliteringsinstitusjonen/-klinikken bør sammen med deltaker identifisere hva vedkommende behøver i prosessen. Dette kan være hjelp til å undersøke og identifisere hvilke muligheter som finnes på arbeidsmarkedet, karriereveiledning, hjelp til jobbsøking og/eller til å undersøke muligheter for arbeidsutprøving, eller annet. Så langt rehabiliteringsinstitusjonen/-klinikken har kapasitet og kompetanse, bør den tilby det deltakeren har behov for.

Det kan under rehabiliteringen av deltakere uten arbeidsforhold i mange tilfeller være hensiktsmessig å involvere NAV. NAV sitter på en rekke virkemidler som kan styrke personers muligheter til å få innpass på arbeidsmarkedet.

Egne evner og ønsker – krav og plikter i arbeidslivet
En del av orienteringen mot arbeidsmarkedet kan være å hjelpe deltakeren til å bli bevisst egne evner, ferdigheter og ønsker. For mange deltakere som står utenfor arbeidslivet kan det være vanskelig å se både egne ressurser og hvilke muligheter vedkommende har. For enkelte vil det kunne være vanskelig i det hele tatt å se hva vedkommende kunne ha lyst til å jobbe med.

Balansert mot dette bør rehabiliteringen sikre at deltakeren har et realistisk bilde av arbeidslivet. Informasjon om arbeidslivet og spilleregler i arbeidslivet kan bidra til å gi deltakere realistisk oppfatning av hvilke krav arbeidsdeltakelse stiller, og hvilke plikter det medfører å være mottaker av lønn.

Samsvar mellom krav og ressurser
Når fagteamet sammen med deltakeren finner fram til muligheter i arbeidsmarkedet, er det viktig at arbeidskrav i de aktuelle jobbene/yrkene/retningene samsvarer med deltakerens ressurser. Gap mellom arbeidskrav og de ressursene en person har til å oppfylle kravene, kan medføre risiko for sykmelding (i tillegg til at det vil være vanskelig for deltakeren å få innpass i jobber hvor kravene overstiger ressursene). Samsvar mellom krav og ressurser øker sannsynligheten for varig arbeidsdeltakelse, og gjør det mulig å legge en realistisk plan for arbeidsdeltakelse etter rehabiliteringen.

Orientering mot arbeidsmarkedet
Formål

Plan for arbeidsdeltakelse

Formål