Formål

Som understreket mange steder i veilederen er arbeidsdeltakelse alltid målet med arbeidsrettet rehabilitering. Alle elementer i rehabiliteringen skal bygge opp under dette målet.

For mange deltakere er veien til arbeidsdeltakelse åpenbar: De skal tilbake til stillingen de er ansatt i. Hvilke grep som må til for å komme tilbake til stillingen, eventuelt en tilrettelagt stilling, og hva som skal til for å vedlikeholde god funksjon i stillingen, er ikke alltid like åpenbart. For deltakere som ikke har et arbeidsforhold å gå tilbake til, kan en rekke ulike grep måtte tas for å oppnå målet om arbeidsdeltakelse.

Å utarbeide en plan for arbeidsdeltakelse i løpet av rehabiliteringen er en måte å konkretisere hvilke grep som må tas for å oppnå arbeidsdeltakelse på. Ved å konkretisere og skriftliggjøre grepene, økes sannsynligheten for at målet om arbeidsdeltakelse – stabil og varig arbeidsdeltakelse – nås.

Deltakers plan for arbeidsdeltakelse eksisterer ikke i et vakuum. For deltakere med arbeidsforhold vil enkelte eller flere tiltak i planen som regel måtte involvere arbeidsgiver. For deltakere uten arbeidsforhold, vil ofte NAV være part i enkelte eller flere punkter. For mange deltakere vil enkelte eller flere punkter også kunne måtte involvere andre, som for eksempel fastlege eller familiemedlemmer. For at planen skal være gjennomførbar, med involvering av disse andre partene, er det nødvendig at planen forankres hos disse.

Å utarbeide plan for arbeidsdeltakelse skal

  • overordnet hjelpe deltakeren til å omsette sin funksjon i arbeidsdeltakelse
  • sikre at deltakeren lager konkrete tiltak for å returnere til arbeid / komme i arbeid

Å forankre plan for arbeidsdeltakelse hos involverte parter skal bidra til å

  • styrke sannsynligheten for at deltaker returnerer til / kommer i arbeid
  • ansvarliggjøre både deltaker selv og involverte parter – som oftest arbeidsgiver eller NAV – i gjennomføring av planen