RTW-konferansen 2015

NTNU, institutt for samfunnsmedisin, Uni Research helse og Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering arrangerte i samarbeid en nasjonal forskningskonferanse 24. og 25. november 2015 på Scandic Nidelven i Trondheim. Konferansen hadde fokus på intervensjoner og tiltak, der retur til arbeid etter sykefravær er hovedmålsetting. 210 deltakere  var påmeldt.

Presentasjonene

Innleggene fra 2015

Solveig Osborg Ose, SINTEF
Styrker og svakheter ved ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP)

Knut Fossestøl, AFI/HiOA og Helene Berg, Proba samfunnsanalyse
Foreløpige resultater fra prosjekt utvidet egenmelding og tettere oppfølging av sykmeldte

Cecilie Røe, Oslo Universitetssykehus
RTW hos sykmeldte pasienter med ryggsmerter i spesialisthelsetjenesten – effekter av en arbeidsrettet intervensjon

Silje Mæland fra Høgskolen i Bergen og Uni Research Helse
Pasienter i primærhelsetjenesten med subjektive helseplager/medisinsk uforklarte plager: helsestatus, sykmelding og arbeidsuførhet

Thomas Johansen, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
Resultater fra en forstudie om kognitiv fungering i arbeidsrettet rehabilitering

Tone Langjordet Johnsen, Sykehuset Vestfold
iBedrift prosjektet – kunnskapsformidling om alminnelige helseplager på arbeidsplassen

Poster-presentasjoner

Elisabeth Husabø, Uni Research helse
Protocol for the effect evaluation of independent medical evaluation (IME) after six months sick leave: a randomized controlled trial of IME versus TAU in Norway

Line Zimmer Rasmussen, Syddansk Universitet, Odense
En reise på tvers av sundhets og arbeidmarkedsinstanser

Monica Eftedal, NK ARR
Protocol for the STAiR-project, a RCT followed by a process evaluation

Lene Aasdahl, NTNU
Effekt av multidisiplinær arbeidsrettet rehabilitering på somatisk og psykisk helse

Chris Jensen, NK ARR
Ineffective return to work (RTW) interventions addressing long-term sickness absence due to complex mental and physical health problems in Denmark

Martin Skagseth, Hysnes helsefort/St. Olavs hospital
Arbeidsplass-intervensjon i arbeidsrettet rehabilitering: protokoll for en randomisert, kontrollert studie

Marius Steiro Fimland, NTNU/ Hysnes helsefort/St. Olavs hospital
Bedring i fysisk form etter arbeidsrettet rehabilitering

Henrik Børsting Jacobsen, NTNU/ Hysnes helsefort/St. Olavs hospital
Metacognitions are associated with subjective memory problems in patients on long-term sick leave for chronic fatigue

Eline Ree, Uni Research Helse
Hvordan kan en kortvarig intervensjon bidra til mestring av ryggplager? En fokusgruppestudie av deltakeres erfaringer

Følgende foredragsholderne har reservert seg fra å få innlegget sitt lagt ut:
Silje Endresen Reme
Camilla Løvvik
Marit By Rise
Karen Walseth Hara

Abstrakter

Pernille Pedersen, Århus Universitet
Labour market trajectories following sickness absence due to self-reported all cause morbidity – a longitudinal study

Louise Lindholdt, Århus Universitet
Using sequence analysis to assess labor market participation following intervention for patients with low back pain

Irene Øyeflaten, NK ARR/Uni Research
Prognostiske faktorer for retur til arbeid etter arbeidsrettet rehabilitering – komplekse sammenhenger og komplekse forløp

Lisebet Skeie Skarpaas, presenter Stavanger/ HiOA
Eksperters synspunkter på tilbudet til sykmeldte i Norge. Første runde av en delphi-studie

Elin M. Fjeldbraaten, Sørlandet sykehus HF/UiA
Part-time work, affective organizational commitment, work-family conflicts and sickness absence

Morten Tvedt, Betania Malvik
Evalueringsstudie av Raskere tilbake ved psykiske lidelser

Liv Grethe Kinn, HiVolda
“Balancing on Skates on the Icy Surface of Work”: A Metasynthesis of Work Participation for Persons with Psychiatric Disabilities

Hans Jacob Busch, Arbeidsmiljøenheten, Trondheim kommune
«Akkurat no» – mestringssamtaler for ansatte i Trondheim kommune

Sigmund Ø. Gismervik, NTNU/St. Olavs Hospital
Erfaringer med verdibasert tredje generasjon kognitiv atferdsterapi i arbeidsrettet rehabilitering: Fokusgruppeintervju av grupper med muskelskjelett og/eller lettere psykiske lidelser blandet

Programkomiteen

Marius Steiro Fimland (NTNU), forsker
Torill Tveito (Uni Research Helse), professor
Chris Jensen (Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering, NK-ARR) og førsteamanuensis II (NTNU)
Irene Øyeflaten (NK-ARR og Uni Research Helse), forsker