Bedre å jobbe litt enn ingenting

Irene Øyeflaten forsker

Tekst: Rune Rolvsjord

Over 600 langtidssykmeldte deltok i 2004 i et omfattende arbeidsrettet rehabiliteringsprogram ved Rehabiliteringssenteret AiR. Forskere har undersøkt hvordan det gikk med dem tre år etterpå.

De som etter tre år er tilbake på arbeid, enten i full eller delvis jobb, opplever å ha bedre funksjonsevne og mestring enn de som ikke er i arbeid.  De rapporter om bedre funksjon med tanke på dagligdagse fysiske gjøremål som f.eks., gå, løfte og bære, og de fungerer bedre i samarbeidet og kommunikasjonen med andre.

Dette kan forklares ved at de som er i jobb har klart å komme tilbake nettopp fordi de har bedre funksjonsevne og mestring. Men det kan også forklares andre veien, i følge forskerne. Det å være i jobb, også i redusert stilling, øker mulighetene for å opprettholde funksjonsevne og mestring.

– Annen forskning har vist at arbeid er bra for den enkeltes helse. Vi vet også arbeid er en viktig sosial arena. Arbeid i redusert stilling kan derfor være ett viktig steg mot full rehabilitering. Hvis alternativet ikke er å være i jobb i det hele tatt, da kan delvis arbeid også være et godt mål i seg selv, sier Irene Øyeflaten, hovedforfatteren bak studien.

Resultatet av undersøkelsen viser at tre av fem var i tilbake i jobb i mer enn en halv stilling. En av fire mottok minst 50% uførestønad.  Av de vel 600 rehabiliteringsdeltakerne var det 338 som svarte og ble inkludert i studien. I spørreskjemaet ble de spurt om arbeids og stønadssituasjon, og om hvordan de opplevde sin egen helse, funksjonsevne og mestring.

Rehabiliteringsprogrammet de deltok i er spesielt tilpasset langtidssykmeldte. Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte, miljømessige og personlige problem som hindrer deltakelse i arbeidslivet. Programmet er organisert som et fire ukers opphold ved Rehabiliteringssenteret AiR. Tilbudet består av en kombinasjon av fysisk aktivitet, opplæring og kognitive atferdsrettede endringsprosesser.

Kilde:

Øyeflaten, Irene; Midtgarden, Inger Johanne; Mæland, Silje; Eriksen, Hege R.; Magnussen, Liv Heide. Functioning, coping and work status three years after participating in an interdisciplinary, occupational rehabilitation program. Scandinavian Journal of Public Health, 2014.