Utvikling av Åpen arena

Gruppe på Åpen arena
Åpen arena ble for første gang arrangert i 2009, og kan i 2016 feire 7 år. Mye har skjedd siden starten, det har vært gjennom en kontinuerlig utvikling av Åpen arena.

Skrevet av Elisabeth Rett
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
Tidligere publisert på Virk

Bakgrunn

I 2005 vedtok et samlet Storting at det skulle opprettes et nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering (NK ARR). Bakgrunnen for opprettelsen var økt fokus på de nasjonale utfordringene knyttet til langtidssykefraværet og uføretrygd.

I 2008-2009 kom Samhandlingsreformen, med satsing på samhandling og mer sømløse forløp, og Stortingsmelding nr. 7, med fokus på innovasjon, både generelt og innen helse og omsorg.

Disse overordnede signalene la føringer for utviklingen av Åpen arena, og i januar 2009 ble det første Åpen arena arrangert på Lillehammer. NK ARR samlet nettverket av institusjoner innen arbeidsrettet rehabilitering to ganger i året. Helt fra starten av ble det etablert en ressursgruppe, som bestod av representanter fra Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet, sammen med NK ARR.

De første tre årene gikk arenaen under navnet ARR (arbeidsrettet rehabilitering) – Åpen Arena. Stikkord for denne fasen var; bygge broer mellom arbeid og helse, begrepsavklaringer, samtaler og rolleforståelser.

«Perspektivene utvides» – Arbeid og helse – Åpen Arena 2011 – 2012

I 2011 kom ressursgruppa med forslaget om å endre navnet til Arbeid og helse – Åpen arena. For å få til økt samhandling mellom arbeid og helse, måtte utgangspunktet for arenaen bort fra arbeidsrettet rehabilitering og over på arbeid og helse. Dette ble gjort for i større grad å kunne tiltrekke seg aktører også utenfor de opprinnelige helseaktørene. I denne perioden ble det en bedre sammensetning av helseaktører, Nav- ansatte, kommunepersonell, brukere og arbeidsgivere. Målet om økt samhandling og ny og forbedret praksis ble løftet enda tydeligere.

I løpet av denne perioden ble ressursgruppa supplert med Helse Sørøst, KS og brukerrepresentanter. Ressursgruppa jobbet nå med oppfølging av den forrige arenaen i form av å gå igjennom og ta med seg relevante innspill videre. I tillegg ble ressursgruppa brukt til å legge føringer for den neste, innenfor rammene av «Ønsket resultat på lang sikt».

«En innovasjonsarena – et samfunnsoppdrag» – Arbeid og helse – Åpen Arena 2013- 2014

Ressursgruppa kom med føringer, Åpen arena skulle komme videre fra samtaler til mer resultatrettet arbeid. Arbeid og helse – Åpen arena ble arrangert som innovasjonsarena for første gang i 2013. Dette var også i tråd med innovasjonsmeldingene og overordnede signaler om behovet for nyskaping, ny og økt grad av samhandling og der igjennom ny praksis. Dette året ble det utarbeidet utfordringer i forkant, der deltakerne gjennom en innovasjonscamp endte opp i den gruppa med en utfordring de selv ønsket å jobbe med.

I 2014 ble innovasjonsaspektet videreført, med forhåndsdefinerte problemer, men denne gang også med forhåndspåmelding til den gruppen man ønsket å jobbe med. Dette etter tilbakemelding fra året før om at en brukte for mye tid på å velge gruppe. Tilbakemeldingene på konseptet 2014 var svært gode, og spesielt blandingen av å kunne jobbe i «egen gruppe» med en utfordring, få kunnskapspåfyll og å kunnskaps-date. Noen av gruppene hadde svært konkrete resultater av arbeidet og noen av de har fortsatt arbeidet i ettertid.

«Fasilitert samskaping» – Arbeid og helse – Åpen Arena 2015

I 2015 ble samfunnsoppdraget enda mer fastslått. Direktørene i helsedirektoratet og arbeids- og velferdsdirektoratet ga Åpen – Arenaen et klart mandat som innovasjonsarena. Muligheten for gruppene til å få til innovasjon ble også styrket. I forkant for arenaen ble det holdt kurs for fasilitatorer. Fasilitatorene fikk opplæring i innovasjonsmetodikk. Hver gruppe fikk sin egen fasilitator. Fasilitatorene sørget for gode og skreddersydde innovasjonsprosesser i hver gruppe. Både tilbakemeldinger fra deltakere og resultatene av gruppenes arbeid viste tydelig at fasiliteringen var en suksess.