Bokomtale: «Folketrygdens framtid – Hvor går NAV?»

Forside til boken Folketrygdens framtid

Skrevet av Toren Norendal Braathen
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
Tidligere publisert på Virk

Denne boka er redigert av to sentrale personer innen norsk trygdemedisin, Gunnar Tellnes og Bjørgulf Claussen. De er begge professorer i trygdemedisin ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Temaene i boka omfatter både jus, økonomi, medisin, forvaltning, rehabilitering og folkehelse. Boka er todelt. Del I handler om hvordan vi ved sosialpolitiske tiltak fortsatt kan sikre inntekt og unngå fattigdom blant de mest trengende i befolkningen. Denne delen har syv kapitler som handler som tar opp og drøfter sentrale spørsmål omkring den norske velferdsstaten. I første kapittel stiller Bjørgulf Claussen spørsmålet: Hvorfor forsvare folketrygden slik den er nå? Han peker på reformer som har betydd ugunstige nedskjæringer på trygdeytelsene. Videre trekker han fram konsekvenser av «arbeidslinja» versus «trygdelinja». Ebba Wergeland følger opp dette temaet i kapittelet «Arbeidslinja gav oss skammen tilbake». Viktige spørsmål drøftes også i kapitlene til Alf Erling Risa, Bjørn Halvorsen, Asbjørn Kjønstad og Aksel Hatland: Hva for en velferdsstat vil vi ha? Hvordan er folketrygdens mål om trygghet, fordeling og selvhjelp ivaretatt ved pensjonsreformen, IA-samarbeidet og NAV-reformen? Er alderspensjonen vernet av Grunnloven? Hvordan utfordrer migrasjon folketrygden? I et kapittel gir Steinar Westin leseren en historisk fortelling om hvilke politiske og samfunnsmessige krefter som formet de nordiske velferdsstatene. Han setter folketrygden i perspektiv, og varsler om farer ved markedsbaserte utviklingstrekk som utfordrer sosiale strukturer og kan øke sosiale ulikheter.

Del II har tre kapitler som handler om trygdemedisinsk arbeid, og kapitlene gir en nyttig innføring i deler av dagens folketrygd. I et kapittel diskuterer Søren Brage blant annet medisinens rolle og legenes oppgaver i NAV i forhold til endringer i sykdomsbegrepet, og han peker på utfordringer innenfor dagens system. I neste kapittel beskriver Gunnar Tellnes og Tore Norendal Braathen arbeidsrettet rehabilitering med fokus på tiltak, målgrupper, innhold og forskning på tilbakekomst til arbeid. I bokas siste kapittel presenterer Gunnar Tellnes hvordan helsefremmende tiltak kan hjelpe de som i dag mottar støtte fra NAV til å oppnå bedre helse og arbeidsevne. Flere eksempler på slike tiltak og prosjekter blir beskrevet, slik som Langtidsfrisk, Natur-Kultur-Helse-aktiviteter, Inn på tunet og Helsefremmende IA-arbeid. Samtidig understreker Tellnes viktigheten av at tiltak som benyttes og prøves ut blir gjenstand for systematisk evaluering for å styrke kunnskapsutviklingen i NAV.

Boka er skrevet for ansatte i NAV og helse-, sosial- og kommunal sektor, og vil trolig bidra til refleksjon omkring egen praksis for mange lesere. Den er nyttig for studenter ved høgskoler og universiteter som en innføring til viktige utviklingstrekk i folketrygden. Boka vil også være interessant for politikere med tanke på de sosialpolitiske spørsmålene som drøftes omkring den norske velferdsstaten.