HelseIArbeid-klinikker på plass i Nord-Norge

Lege og Nav-kontor
Foto: Mostphotos

Ved fem sykehus i Nord-Norge jobber helsepersonell og Nav-ansatte side om side i HelseIArbeid-klinikker. Pasienten slipper å gå fra kontor til kontor for å få hjelp.  

Av Bjørn Kvaal
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

– Pasientenes fortellinger gjør inntrykk, ofte er det snakk om sammensatte og noen ganger diffuse årsaker og plager. At hjelpen de kan trenge nå legges til ett sted, gir mulighet for raskere oppfølging.  

Det sier rådgiver Linn Gros i Helse Nord RHF (regionalt helseforetak).  

Årsak til to av tre sykmeldinger 

Linn Gros i Helse nord RHF. Foto: Privat

Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet fikk i 2018 det samme oppdraget:  De skulle sammen gjøre arbeidsfeltet og helseområdet til ett fagfelt. Det skulle skje ved å «…videreutvikle tjenester med god effekt til personer som trenger samtidige helse- og arbeidsrettede tjenester for å forbli eller komme i arbeid.» 

Ett av svarene ble tjenestesamhandlingsmodellen HelseIArbeid. Målgrupper er personer med muskel- og skjelettplager og psykiske plager. Slike helseutfordringer er årsaken til over 60 prosent av sykefraværet i Norge. Gjennom tidlig innsats og rask avklaring, involvering av arbeidsgiver, helsetjenesten og Nav, skal tallet ned. 

Opprettet nye sentre 

Ett tiltak har vært opprettelse av tverrfaglige avklaringspoliklinikker, også kalt HelseIArbeid-senter. Her jobber ansatte fra Nav og helsearbeidere med kompetanse innen psykologi og fysikalsk medisin side om side. 

Helse Nord RHF ba i 2018 alle helseforetakene i sin region om å opprette arbeidsrettet behandling og ha et samarbeid med Nav. Helseforetakene valgte ut disse sykehusene som skulle starte de tverrfaglige avklaringspoliklinikkene: 

I tillegg deltar Opptreningssenteret i Finnmark og Valnesfjord helsesportssenter

 – Vi hadde et godt samarbeid med Nav også tidligere, men HelseIArbeid-sentrene ga forholdet ny fart, sier Gros. 

Snakker oftere sammen 

Hun fremhever at HelseIArbeid har blitt en satsing i regionen der ledelsen i det regionale helseforetaket, helseforetakene, private tilbydere og Nav i Nord-Norge møtes jevnlig.  

I dag er det to private tilbydere i Nord-Norge som tilbyr tjenester tilsvarende HelseIArbeid: Opptreningssenteret i Finnmark og Valnesfjord helsesportssenter. 

– At det ikke er flere private aktører som i dag har avtale med Helse Nord RHF om HelseIArbeid-tilbud, skyldes at det i utgangspunktet var få private tilbydere av slike tjenester innenfor Helse Nord RHF sitt geografisk nedslagsfelt. Avtale med de to private er videreført også etter 2018, sier Gros. 

Finansieringen av HelseIArbeid-klinikkene skjer etter offentlige satser ut fra den enkelte pasients diagnose. 

HelseIArbeid-klinikker tilgjengelige i fem fylker 

Seniorrådgiver Stian Kersenboom Johnsen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. (Foto: Bjørn Kvaal) 

I fylkene Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland tilbys nå HelseIArbeid. 

– Andre fylker har kommet et stykke på veg, men har ikke fått på plass begge elementene i HelseIArbeid. Det vil si både bedriftstiltak og individtiltak, sier seniorrådgiver Stian Kersenboom Johnsen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. 

Johnsen sier at Nav har prioritert opprettelse av sentrene høyt.  

– Men vi er avhengig av at tett og forpliktende samarbeid med helsetjenesten for å kunne tilby HelseIArbeid, og det er dessverre ikke gitt et like tydelig oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet til helsesektoren. En utfordring er at det ofte kan være vanskeligere å få penger til forebygging enn til reparasjon, sier han. 

Enklere for pasienten 

En styrke med HelseIArbeid-sentrene er etter Linn Gros mening at det gjør utfordringene til pasienten litt lettere. 

– Før måtte pasienten med for eksempel vond rygg gå til fastlegen. Der kunne det bli henvist til undersøkelse av for eksempel en ortoped. Hvis denne ikke fant svaret, måtte pasienten tilbake igjen til fastlegen. Tilbake hos fastlegen kan det så bli henvist på nytt. Og slik kan pasientens plager bli verre og det kunne bli vanskelig å stå i jobb. Resultatet ble noen ganger langvarig sykmelding, sier Gros. 

Nå skal pasienten få all oppfølging ett sted. Når det er behov for å involvere andre spesialister i helsevesenet, har HelseIArbeid-senteret god oversikt over hvem de skal kontakte. Og med Nav-ansatte vegg-i-vegg som tidlig involveres i pasientarbeidet, skal det være enklere å benytte ordningen og muligheter for tilrettelegging som Nav har kompetanse på.  

Helse og Nav er kontornaboer 

Nettopp samarbeidet med Nav er noe av det de ansatte i spesialisthelsetjenesten ved HelseIArbeid-senteret i Tromsø trekker frem. 

Ved dette senteret jobber: 

  • fire psykologer 
  • tre leger innen fysikalsk medisin og rehabilitering og ortopedi 
  •  ti fysioterapeuter 
  • én ergoterapeut 
  • HIA-rådgivere fra Nav (halvannet årsverk) 

Denne bemanningen er i hovedsak valgt ved alle de fem HelseIArbeid-sentrene i Nordland fylke og Troms og Finnmark fylke, opplyser Linn Gros.