20.april: Nasjonalt fagrådsmøte om digital samhandling og effekten av arbeidsrettet rehabilitering

En stresskoffert og et hjerte som skal illustrere arbeid og helse

Digital samhandling mellom fastleger og NAV og kunnskapsoppsummeringen fra Folkehelseinstituttet om effekten av arbeidsrettede rehabiliteringstiltak for personer med psykiske lidelser er to av temaene som tas opp i aprilmøtet i fagrådet for arbeid og helse.

Av Guro Lien
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Folkehelseinstituttet (FHI) har på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) nylig laget en hurtigoversikt om effekten av arbeidsrettede rehabiliteringstiltak for personer som er langtidssykmeldt på grunn av en psykisk lidelse. Rapporten slår ikke fast hvilke behandlings- eller rehabiliteringsopplegg som hjelper folk med psykiske plager tilbake i jobb.

Følger du møtet i fagrådet, får du med deg hvilke kommentarer og innspill medlemmene i rådet har til kunnskapsoversikten og de andre temaene som tas opp.

Følg møtet live på nett

Alle møter i fagrådet streames. Slik kan alle som vil følge møtene som observatører. Du trenger ikke å melde deg på på forhånd.

Tid: Tirsdag 20.april 2021 kl. 09.00 – 12.00
Sted: Du kan følge møtet på Vimeo. Møtelenken finner du her

Agenda

09:00 – 09:10 Oppstart v/ rådets leder Gunn Hege Marchand
09:10 – 09:35 SAK 1: Digital samhandling mellom fastleger og NAV – orientering v/ Geir Nystøl, Arbeids- og velferdsdirektoratet
09:35 – 10:00 SAK 1: Diskusjon i rådet
10:00 – 10:15 Pause
10:15 – 10:35 SAK 2: Presentasjon av kunnskapsoppsummering fra FHI v/Rigmor Berg og Aleksander Tingulstad, FHI
10:35 – 10:45 SAK 2: Kommentar v/rådsmedlem Chris Jensen, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
10:45 – 11:15 SAK 2: Diskusjon i rådet
11:15 – 11:25 OPPFØLGINGSSAK: Status Pakkeforløp – kreft – hjem v/rådsmedlem Torkil Berge
11:25 – 11:30 Oppsummering og avslutning v/ rådets leder Gunn Hege Marchand

Hva er nasjonalt fagråd for arbeid og helse?

Nasjonalt fagråd for arbeid og helse skal styrke myndighetenes fagrolle ved å gi kunnskapsbaserte råd på fagområdet arbeid og helse. Fagrådet skal på oppdrag fra direktoratene, på selvstendig grunnlag, gi faglige råd av høy kvalitet og generelt bidra til å styrke samhandlingen mellom helse- og arbeids/velferdstjenestene.

Fagrådet ble opprettet i 2017, som et virkemiddel i den første strategien for fagområdet arbeid og helse: Arbeid og helse – et tettere samvirke. 

Fagrådet har ikke besluttende myndighet, men skal gi råd i saker som legges frem for fagrådet, eller som fagrådet fremmer på eget initiativ. Rådet har kommet med uttalelser i en rekke saker siden oppnevningen.

Se alle uttalelsene fagrådet har gitt

Kan jeg gi innspill til fagrådet?

Alle med interesse for fagområdet arbeid og helse, kan fremme forslag til saker som man ønsker vurdert tatt opp i fagrådet. Ta kontakt med sekretariatet v/Håkond Lund på hakon.lund@helsedir.no.

Se oversikt over tidligere og kommende møter i fagrådet