24. aug: Fagrådsmøte – Forskningsbehov og ufarliggjøring av arbeidsdeltakelse

En stresskoffert og et hjerte som skal illustrere arbeid og helse

Hva bør forskes på innen arbeid og helse framover? Hvordan kan spesialisthelsetjenesten ufarliggjøre arbeidsdeltakelse i dialogen med hver enkelt pasient? Det er to av temaene som tas opp i høstens første møte i det nasjonale fagrådet for arbeid og helse.

Av Guro Lien
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Det nasjonale fagrådet for arbeid og helse skal gi innspill til Forskningsrådet på behovet for forskning på arbeid og helse framover, og i dette møtet blir det både innledning, presentasjoner og plenumsdiskusjon rundt dette temaet.

Følger du møtet, får du med deg hvilke kommentarer og innspill medlemmene i rådet har til forskningsbehovet framover og de andre temaene som tas opp.

Følg møtet live på nett

Alle møter i fagrådet streames. Det betyr at du kan følge møtene som observatør. Du trenger ikke å melde deg på på forhånd.

Tid: Tirsdag 24. august kl. 12:00–15:00
Sted: Du kan følge møtet på Vimeo. Møtelenken finner du på nettsiden til fagrådet

Opptak vil gjøres tilgjengelig på nettsiden til fagrådet etter møtet.

Agenda

12:00 – 12:10 Oppstart v/ rådets leder Gunn Hege Marchand
12:10 – 12:20 SAK 1: Arbeid og helse, aktuelt fra direktoratene v/Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet
12:20 – 13:30 SAK 2: Behov for forskning på arbeid og helseområdet framover – Fagrådets innspill til Forskningsrådet v/Rådsleder Gunn Hege Marchand. Innledning, presentasjoner og plenumsdiskusjon.
13:30 – 13:40 Pause
13:40 – 14:40 SAK 3: Hvordan kan vi ev bidra til at spesialisthelsetjenesten tematiserer aktivisering på en måte som ufarliggjør arbeidsdeltakelse, overfor den enkelte pasient? v/rådsmedlem Ragnhild Jordet
14:40 – 14:50 SAK 4: Oppfølging av tidligere saker (hvis behov). Eventuelt møteform fremover, tema etc. v/ Gunn Hege Marchand
14:50 – 15:00 Oppsummering og avslutning v/Gunn Hege Marchand

Hva er nasjonalt fagråd for arbeid og helse?

Nasjonalt fagråd for arbeid og helse skal styrke myndighetenes fagrolle ved å gi kunnskapsbaserte råd på fagområdet arbeid og helse. Fagrådet skal på oppdrag fra direktoratene, på selvstendig grunnlag, gi faglige råd av høy kvalitet og generelt bidra til å styrke samhandlingen mellom helse- og arbeids/velferdstjenestene.

Fagrådet ble opprettet i 2017, som et virkemiddel i den første strategien for fagområdet arbeid og helse: Arbeid og helse – et tettere samvirke. 

Fagrådet har ikke besluttende myndighet, men skal gi råd i saker som legges frem for fagrådet, eller som fagrådet fremmer på eget initiativ. Rådet har kommet med uttalelser i en rekke saker siden oppnevningen.

Se alle uttalelsene fagrådet har gitt

Kan jeg gi innspill til fagrådet?

Alle med interesse for fagområdet arbeid og helse kan fremme forslag til saker som man ønsker vurdert tatt opp i fagrådet. Ta kontakt med sekretariatet v/Håkond Lund på hakon.lund@helsedir.no.

Se oversikt over tidligere og kommende møter i fagrådet