8. februar: Se møte i fagrådet for arbeid og helse live

En stresskoffert og et hjerte som skal illustrere arbeid og helse

Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet publiserte i januar en ny strategi for fagfeltet arbeid og helse. Det videre arbeidet med denne strategien er et av temaene på årets første møte i det nasjonale fagrådet for arbeid og helse.

Av Guro Lien
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

I tillegg til det videre arbeidet med ny strategi for fagfeltet arbeid og helse, blir det blant annet fokus på disse problemstillingene:

  • Hvem bør ha ansvar for koordinering av retur til arbeid?
  • Bør det være egne arbeidsmarkedstiltak for sykemeldte?

Følger du møtet, får du med deg hvilke kommentarer og innspill medlemmene i rådet har til spørsmålene over, og til de andre temaene som tas opp.

Følg møtet live på nett

Alle møter i fagrådet streames. Det betyr at du kan følge møtene som observatør. Du trenger ikke å melde deg på på forhånd.

Tid: Tirsdag 8. februar 2022 kl. 12 –15
Sted: Du kan følge møtet live. Se møtelenke på fagrådets nettsider

Opptak vil gjøres tilgjengelig på nettsiden til fagrådet etter møtet.

Agenda

12:00 – 12:10    Velkommen
12:10 – 12:25    Nytt nasjonalt fra direktoratene – FoU ved Bernhard Weigel, Arbeids- og velferdsdirektoratet, og arbeid og helse ved May Cecilie Lossius, Helsedirektoratet
12:25 – 12:45    Strategi for arbeid og helse – videre arbeid – Stian Johnsen, May Cecilie Lossius, Håkon Lund
12:45 – 13:20    Høring om forslag til porteføljeplan VELKUSAM i Forskningsrådet – Håkon Lund
13:20 – 13:30    Pause
13:30 – 14:10    Koordinator – Hvem bør ha ansvar for koordinering av retur til arbeid? – Gunn Hege Marchand
14:10 – 14:50    Arbeidsmarkedstiltak for sykmeldte – Lars Bakken

  • Bør det være egne arbeidsmarkedstiltak for sykmeldte? 
  • Hvem bør det i så fall være for?
  • Hvordan bør slike tiltak eventuelt innrettes?

14:50 – 15:00   Avslutning – Gunn Hege Marchand

Hva er nasjonalt fagråd for arbeid og helse?

Nasjonalt fagråd for arbeid og helse skal styrke myndighetenes fagrolle ved å gi kunnskapsbaserte råd på fagområdet arbeid og helse. Fagrådet skal på oppdrag fra direktoratene, på selvstendig grunnlag, gi faglige råd av høy kvalitet og generelt bidra til å styrke samhandlingen mellom helse- og arbeids/velferdstjenestene.

Fagrådet ble opprettet i 2017, som et virkemiddel i den første strategien for fagområdet arbeid og helse: Arbeid og helse – et tettere samvirke. 14. januar 2022 ble det publisert en ny strategi for arbeid og helse. De nye strategien omhandler hele fagfeltet – se «Strategi for fagfeltet arbeid og helse» (pdf)

Fagrådet har ikke besluttende myndighet, men skal gi råd i saker som legges frem for fagrådet, eller som fagrådet fremmer på eget initiativ. Rådet har kommet med uttalelser i en rekke saker siden oppnevningen.

Se alle uttalelsene fagrådet har gitt

Hvordan gi innspill til fagrådet?

Alle med interesse for fagområdet arbeid og helse kan fremme forslag til saker som man ønsker vurdert tatt opp i fagrådet. Ta kontakt med sekretariatet v/Håkon Lund på hakon.lund@helsedir.no.

Se oversikt over tidligere og kommende møter i fagrådet