Det store TTA-prosjektet

Det store TTA-prosjektet

Skrevet av Randi Jøsendal Johansen
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Tidligere publisert på Virk

I 2008 inngikk regjeringen i Danmark en avtale med partene i arbeidslivet. Avtalen hadde som mål å få ned sykefraværet, og fikk navnet «Det store tilbake til arbeid (TTA)-prosjektet». Det er det største prosjektet i verden av sitt slag.

I april 2010 gikk startskuddet for TTA-prosjektet, med en varighet fram til utgangen av september 2012. Her skulle man finne ut om gode erfaringer fra tidligere, mindre prosjekter kunne gjentas i stor skala. Målet var å undersøke om det var mulig å få ned sykefraværet ved å etablere en tidlig, tverrfaglig og koordinert innsats i jobbsentrene, altså de myndighetene som forvalter sykepengesaker og annet. Prosjektet skulle inkludere en bred gruppe av sykemeldte, og prøves ut i kommuner med ulik størrelse og på tvers av landet.

Tverrfaglig tilnærming

I alt 22 kommuner, med til sammen 17.000 sykemeldte, deltok i prosjektet. Kommunene skulle etablere tverrfaglige team bestående av psykolog, fysioterapeut, psykiater, saksbehandler og arbeids-/sosial-/allmennmedisiner. Fagpersonene i teamene skulle ta en egen TTA-utdanning, for så å bruke prosjektets framgangsmåter og verktøy i samarbeid med de sykemeldte. Undersøkelser gjort etter at prosjektet ble avsluttet, viser at sykemeldte som mottok TTA-tilbudet, så mer positivt på saksbehandlingen enn sykemeldte som mottok vanlig saksbehandling.

Viktig med samarbeid

Prosjektet viste at den tverrfaglige tilnærmingen kan forbedre kvaliteten på samarbeidet mellom arbeidsplassen og de andre aktørene. I TTA-prosjektet har det tette samarbeidet mellom jobbsenter og arbeidsplassen økt, sammenliknet med den vanlige saksbehandlingen. Likevel er det fortsatt et forbedringspotensial når det kommer til å jobbe enda tettere sammen.

Mennesket i fokus

Før prosjektet gikk i gang, hadde flere kommuner etterspurt mer kunnskap om hvordan de skulle håndtere sykemeldte borgere med psykiske helseproblemer. I følge Birgit Aust og Maj Britt Dahl Nielsen understrekes behovet for å fokusere på relasjonen til den sykemeldte i flere tidligere studier, hvor det blant annet pekes på at de sykemeldtes opplevelser med saksbehandlerne og annet helsepersonell ikke alltid var like positive. For den sykemeldte kan systemet med sykepenger og prosedyrene som følger med, virke svært forvirrende og føre til stor usikkerhet. Det er da viktig at den sykemeldte har tillit og et godt forhold til den personen som skal vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes, da tiltakene kan få store konsekvenser både det gjelder økonomi og rehabilitering.

Variasjoner

De første resultatene fra effektevalueringen av Det store TTA-prosjektet viser at det er store kommunale variasjoner i effekten av innsatsen – selv i et forholdsvis lite og homogent land som Danmark. Der innsatsen første til en reduksjon av sykefraværet i noen kommuner, første den samme innsatsen til en forlengelse av sykefraværet i andre. Effekten av TTA-innsatsen på sykefraværslengden varierer fra kommune til kommune. I tre av kommunene, hvor den sikreste effekten kunne beregnes, viste analysen at sykefraværet i TTA-innsatsen ble redusert med 5,4 uker i en kommune og med 1,4 uker i en annen. I den tredje kommunen ble imidlertid sykefraværslengden forlenget med 2,7 uker.

Nye undersøkelser

På grunn av de ulike resultatene, er det vanskelig å forutse hvilken effekt man vil oppnå ved å innføre denne typen innsats i nye kommuner. Forskjellene i effekten var større enn forventet, og gir ifølge Aust og Dahl Nielsen anledning til nye undersøkelser. Det er for eksempel helt sentralt å undersøke hva som kan forklare effektforskjellene, og hva som fører til en positiv effekt.