Diskuterer tilbakeføring til arbeid på internasjonal forskerkonferanse

WDPI 2014 logo

Skrevet av Chris Jensen
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Tidligere publisert på Virk

Individuelle forventninger eller sykefraværspolitikk – hva er viktig for å komme tilbake i jobb?

Det korte svaret er: Begge deler. Den sykemeldtes forventninger til å komme tilbake i jobb er en av de sterkeste indikatorene for om man lykkes, og virksomheters innsats innenfor helse og sikkerhet, arbeidsmiljø og sykefraværspolitikk er både viktig og varierer mye.

Dette er noen av spørsmålene og svarene som akkurat nå diskuteres på en internasjonal forskerkonferanse i Toronto som går av stabelen fra 29. september til 1. oktober. Konferansen heter «Work Disability Prevention and Integration» (WDPI) og er en av få internasjonale konferanser som utelukkende tar for seg skjæringsfeltet mellom arbeid og helse. Den avholdes nå for tredje gang og samler 270 forskere fra hele verden.

Men tilbake til forskerpresentasjonene. Institute of Work and Health i Toronto har studert politikk og praksis i 1900 virksomheter i Ontario og funnet at 60% gjør det godt innenfor arbeidsmiljø, sikkerhet og forebygging av sykefravær. Både når det gjelder politikk og etablering av systemer som støtter opp om god praksis. En mindre andel, 20 %, har politikk på området men har ikke etablert systemer som skal gjennomføre politikken. Litt under 10% har verken politikk eller praksis på plass. I tillegg er det tydelige forskjeller på små og store virksomheter. Ikke så stor forskjell på om de er bra eller dårlige, men små virksomheter gjør tingene annerledes enn store virksomheter. De har ikke i samme grad de formelle systemer på plass og kan derfor være dyktige på arbeidsmiljø og trivsel, men mindre dyktige på å få sykemeldte medarbeidere tilbake i jobb. Derfor krever de hjelp på en annen måte enn de store virksomhetene, for å etablere gode sykefraværsrutiner. Fordelingen av «gode» og «dårlige» virksomheter er nok noe annerledes i Norge, men det finnes eksempler på begge deler. I tillegg er andelen av små virksomheter større i Norge enn i Canada.

En annen viktig faktor er den sykemeldtes forventninger til å komme tilbake i jobb. Dette er noe tankevekkende, da legen har fremragende kliniske tester til å undersøke helsen, fysioterapeuten har valide fysiske tester for å vurdere fysisk funksjon, vi har gode spørreskjemaer til å vurdere spesifikke helseproblemer, krav i jobben, sosiale relasjoner, arbeidsmiljø generelt og arbeidsevne. Likevel synes ingen enkeltfaktor å være sterkere enn den sykemeldtes egne forventninger når det kommer til å forutsi om man kommer tilbake i jobb eller ikke. Forskere fra Nederland, USA og fra Uni Research Helse i Bergen var alle opptatt av dette. Ingen vet hva som er avgjørende for disse forventningene, men svaret er nok at det også er veldig forskjellig fra person til person. Et litt provoserende, men viktig spørsmål som ble stilt på konferansen, var: «Er forventninger noe som kan endres?». Forhåpentligvis ja. Det vesentlige her er kanskje å fange opp hvem som har lave forventninger, undersøke hvorfor og arbeide med dette i rehabiliteringstiltak eller andre aktiviteter som har til hensikt å hjelpe sykemeldte tilbake i jobb.

Work Disability Prevention and Integration

Patrick Loisel, kirurg og professor, innledet WDPI-konferansen med et historisk tilbakeblikk. Han var en av de første legene som hevdet at «work disability» ikke er et medisinsk problem, men heller relatert til sosiale eller psykologiske problemer i forhold til arbeidsplassen. Derfor mener han også at effektive tiltak omfatter en vurdering av tiltak på arbeidsplassen. Dessuten er han opptatt av samhandlingen mellom arbeid og helse på systemnivå. Han er en av initiativtakerne til boken «Handbook of Work Disability», som sammenfatter det meste av den forskningsbaserte viten vi i dag har om hva arbeidsrettet rehabilitering handler om.

Her kan du lese mer om konferansen