Folkehelsemeldingen: Fokus på samtidig innsats, arbeid og utdanning

Skjermdump fra forsiden av «Folkehelsemeldinga — Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar» (Meld. St. 15 (2022–2023)

Regjeringen vil videreutvikle og styrke samarbeidet mellom helse-, arbeids- og utdanningssektoren for å bedre folkehelse og redusere sosiale forskjeller.

Av Lill-Katrin Nyhus
Seniorrådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

I mars la regjeringen frem stortingsmeldingen «Folkehelsemeldinga — Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar» (Meld. St. 15 (2022–2023). Den peker på at folkehelsen blir påvirket av flere sosiale faktorer, blant annet økonomi, oppvekst, utdanning og tilknytning til arbeidslivet.

Bedre tilbud for personer med sammensatte helse- og livsutfordringer

Folkehelsemeldingen trekker frem arbeid som en betydningsfull faktor for folkehelsen, både ved at det kan gi mening, mestring, økt materiell levestandard og bedre helse.

Regjeringen ønsker å styrke samarbeidet mellom helse-, arbeids- og utdanningssektoren for å kunne gi bedre tjenester til de personene som trenger samtidig og koordinert innsats fra flere sektorer for å kunne komme i/stå i arbeid. Stortingsmeldingen viser til at personer som har helseutfordringer og som ikke er i arbeid, vil få en raskere overgang til jobb dersom de får arbeidsrettet oppfølging samtidig med oppfølging i helsesektoren.

Utdanning som grep for å utjevne sosiale forskjeller i folkehelse

Folkehelsemeldingen viser til at det er en klar sammenheng mellom utdanning og helse. Utdanning fører til redusert risiko for arbeidsledighet og bedre økonomi og levekår.

Regjeringen peker på at de ønsker å følge opp fullføringsreformen. De vil legge til rette for at flere får mulighet til å fullføre videregående opplæring. De vil også sikre at den videregående opplæringen kvalifiserer til lærlingplass, høyere utdanning eller arbeid. Det vises til forslaget til ny opplæringslov. Lovforslaget innebærer blant annet at man har rett til å fullføre videregående opplæring, til å ta et nytt fagbrev og til å strukturere opplæringen i moduler som er mer tilpasset voksnes livssituasjon.

Forsterket innsats for unge

Regjeringen fremhever et viktig samfunnsoppdrag: Å inkludere flere unge i utdannings-, arbeids- og samfunnsliv. Folkehelsemeldingen viser til at det vil komme en ny ungdomsgaranti i regi av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Målet med den nye garantien er å unngå passive perioder og å få en varig og stabil tilknytning til arbeidslivet. Utsatte unge skal få individuelt tilpasset innsats tidlig. De skal også få tett oppfølging så lenge det er behov for det.

Se hele stortingsmeldingen (pdf) >

Vil du vite mer om arbeid og helse?

Meld deg på nyhetsbrevet vårt eller ta en kikk på temasiden om arbeid og helse – der finner du en oversikt over forskning, kurs og andre ressurser >