Helsefortet vil gi døgntilbud til unge som står på utsiden

Foto: Mostphotos

Kommunen og statsforvalteren har gitt penger til stilling som prosjektleder, og Unicare har lokaler og ansatte klare. Nå jobbes det for at unge som står utenfor skole og arbeidsliv kan få døgnoppfølging i opptil seks måneder på Hysnes. 

Av Bjørn Kvaal    
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering  

Unicare Helsefort har en rekke tverrfaglige spesialiserte rehabiliteringstilbud. Bygningene de har overtatt ligger ved innseilingen til Trondheimsfjorden, og ble tidligere benyttet av Hysnes Helsefort.

Vil starte med prøvetilbud

Rehabiliteringssenteret Unicare Helsefort er i dag en del av tilbudet i spesielisthelsetjenesten i Trøndelag og Møre og Romsdal.

 Unicare helsefort benytter kognitiv atferdsterapi, tilpasset fysisk trening, undervisning og veiledning relatert til livssituasjonen. Samtidig har de – ifølge egen nettside, tett kontakt og samhandling med øvrig helse- og sosialtjeneste og det øvrige nettverket. 

 Denne kompetansen og erfaringen vil prosjektet Hysnes Ung støtte seg på når det nå jobbes for å gi unge som står på utsiden av utdanning og arbeidsliv et tilbud. I første omgang gjennom et pilotprosjekt og for unge i Trøndelag. Blir brukernes erfaringer gode og forskning kan vise positive resultat, håper prosjekteierne at de kan gi et landsdekkende tilbud og at kunnskapen kan deles med andre. 

Kommunen og Unicare jobber sammen 

Sett fra Unicare vil Hysnes Ung være viktig fordi de mener mange unge trenger et tverrfaglig, spesialisert og døgnbasert tilbud. Arbeid mot ungt utenforskap er et politisk uttalt satsingsområde og Unicare sier de har kompetanse og ansatte som kan gi et slikt behandlingsopplegg. 

 – I Hysnes Ung er Indre Fosen kommune prosjekteier og Unicare er samarbeidspartner. I piloten vi nå jobber for å få til er barnevern, Nav (se svar fra Nav nederst i teksten, red.anm.), helsesektor og sosialsektor, næringsliv, utdanning, statsforvalter, fylkeskommune og kommunene i regionen aktører vi er opptatt av å samarbeide med. 

Det sier Vidar Johansen. Han var prosjektleder for Hysnes ung, og nå daglig leder ved Unicare helsefort og medlem i styringsgruppa for Hysnes Ung. 

Ungdom som glipper 

Målgruppen for Hysnes Ung er ungdom og unge voksne i alderen 20 – 25 år, som har høy sannsynlighet for et varig liv i utenforskap. I Trøndelag var det ved inngangen til 2021 cirka 12 500 unge voksne mellom 20 -29 år som lever i utenforskap, ifølge Johansen. Prosjektet har som intensjon å være et tilbud i tillegg til eksisterende virkemiddelapparat. Hysnes Ung kan bli et aktuelt tilbud for åtte-ti prosent av de som lever i utenforskap. 

 – Nav, fylkeskommune og andre har i dag en rekke gode tilbud og gjør veldig mye bra for disse unge. Men det er lite samordning mellom tjenestene, og flere vi har snakket med i hjelpeapparatet bruker begrepet «såpestykkeungdom» om ungdommene i målgruppen til prosjektet, sier Johansen. – Det er også mangel på tverrfaglig og døgnbasert oppfølging og samtidighet i tiltakene som er viktig når utfordringene i livene til disse unge er mange og sammensatte. 

Opphold i opptil et halvt år 

Vidar Johansen og Truls Torvik ved Unicare Helsefort
Daglig leder Vidar Johansen i Unicare helsefort (til venstre) og Truls Torvik , prosjektleder for Hysnes Ung. (Foto: Privat) 

Hysnes Ung skal være et døgnbasert tilbud, med opphold på opptil seks måneder. Det skal være individuelt tilpasset og gruppebasert. Andre stikkord for konseptet er tverrfaglig spesialisert kompetanse, bredde og samtidighet, involvering og forpliktelse fra relevante aktører, trening i reelle omgivelser på arbeidsplasser og skole, bio-psyko-sosial oppbygging og gradvis overgang til hjemmemiljøet. Det skal bli gode muligheter for forskning hvis pilotprosjektet fører til et at Hysnes Ung blir permanent. 

 Ungdommene som skal kunne delta på Hysnes Ung skal identifiseres gjennom samarbeid mellom fylkeskommune, Nav og Bufetat. Etter inklusjon, planlegging og forankring av behandlingsopplegget, starter oppholdet gjennom tre faser. Her er noen stikkord: 

  • Fase 1: Kartlegging, verdiarbeid, målplan, mestring og utprøving. 
  • Fase 2: Relevant trening, læring, veivalg, oppfølging 
  • Fase3: Arbeid/skole og oppfølging. 

Deretter skjer en gradvis overføring fra Hysnes til hjemsted eller nytt bosted. 

Ønsker seg forskning 

– Modellen er basert på litteraturstudier og erfaringer vi har gjort innen rehabiliteringsfeltet. Samtidig er det viktig at det blir forskning på arbeidet som skjer, slik det var i mange år under Hysnes helsefort, sier Johansen. 

Unicare helsefort har i dag ansatte som jobber med ulike typer rehabilitering. Disse skal kunne benyttes i Hysnes Ung, samtidig som det vil være behov for å øke bemanningen blant helseprofesjoner, idrettspedagoger og andre hvis prosjektet blir fast etablert. Unicare har også lokaler, det er næringsbygg på stedet samtidig som det er laget tegninger for nye bygninger. 

Rådsleder jobber for tilbudet 

– Hysnes Ung er svært viktig for oss og får stor støtte fra Fosenregionen. Økt utenforskap og psykisk helse blant unge er for fosenkommunene, som for de fleste andre kommuner, en stor utfordring som vi svært gjerne vil bidra til å forbygge og håndtere. Det er godt å se at vi har kompetanse og virkemidlene i egen region, denne gangen via Hysnes Ung, sier Vibeke Stjern (Ap), ordfører i Åfjord kommune og leder for Fosenregionen interkommunalt råd i en epost. 

 Kommunene i Fosenregionen stiller seg bak initiativet til å etablere pilottilbudet Hysnes Ung. Mer penger til prosjektet må rådet i Fosenregionen ta stilling til når den tid kommer, opplyser Stjern. 

– Skremt av utviklingen 

Truls Torvik er ansatt som prosjektleder for 2022. Hans stilling er finansiert av Statsforvalteren og Indre Fosen kommune. Torvik kommer fra en stilling innen rehabilitering ved Unicare helsefort, og har prosjekterfaring fra idrett og kulturliv. Han har en master i idrettsvitenskap. 

–  Jeg søkte stillingen fordi jeg trives med å kunne hjelpe mennesker, og fordi jeg synes det er en skremmende utvikling innen utenforskap, sier han. 

 Per Kristian Skjærvik er styreleder for prosjektet Hysnes Ung. Den tidligere Ap-ordføreren i Rissa kommune sier han har et brennende engasjement for å redusere utenforskap hos unge. Men skal de lykkes med å få til et tilbud til disse på Hysnes, trengs finansiering og samarbeidsavtaler. 

Styreleder Per Kristian Skjærvik i Hysnes Ung.

Ønsker seg politisk drahjelp 

– Vi fikk til dette da vi startet Hysnes helsefort. Politikere som Gunhild Øyangen og Bjarne Håkon Hanssen så behovet og nytten av satsingen og ble pådrivere regionalt og nasjonalt for at helsefortet ble realisert. Slike sentrale pådrivere trenger vi også nå, når ungdom er et nytt satsingsområde. «Alle» er enige om med oss om at dette er viktig, derfor mener jeg at Nav, fylkeskommune og andre store regionale og statlige aktører innen helse, sosial og arbeid bør komme på banen og være med og teste ut dette, sier Skjærvik. 

Dette sier Nav Trøndelag 

Slik kommenterer avdelingsdirektør May Beate Haugan i Nav Trøndelag planene om Hysnes ung: 

– Vår erfaring fra arbeid med ungdom gjennom blant annet Nav i videregående skole og jobbhusene, er at vi ikke alltid greier å nå alle ungdommene som trenger støtte for å komme videre. Hysnes ung vil være et godt tilbud for de som ikke møter opp eller ikke har gode rutiner i hverdagen, men som trenger å bli sett og som trenger ekstra heldøgn støtte. Det kan hjelpe deltagerne til å finne ut hva de er motivert til og veien videre. 
– Nav Trøndelag er involvert i flere forskningsprosjekt i Trøndelag som har søkt og fått støtte gjennom forskningsmidler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Nav Trøndelag har ikke egne forskningsmidler, man kan stille opp på et samarbeid. For eksempel kan vi sitte i en referansegruppe eller delta på seminarer og informasjonsmøter.