Kobling mellom arbeid og helse i praksis

Nav inn i sykehuset Telemark
For å hjelpe folk tilbake til arbeid ble det i 2012 opprettet et tilbud ved Sykehuset Telemark. Tilbudet skulle være et dagtilbud hvor sykemeldte fikk en helhetlig oppfølging på veien tilbake til arbeid. Etableringen av tilbudet som fikk navnet Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk (ARR poliklinikk) er nå vurdert. Ble tilbudet som planlagt?

Skrevet av Elisabeth Rett og Håvard Jakobsen Ofte
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering
Tidligere publisert på Virk

ARR poliklinikk skulle etter planen redusere lange ventetider og bidra til raskest mulig tilbakegang til arbeid. For å få til dette var planen å skape en ramme hvor arbeidstaker, helsepersonell, arbeidsgiver og Nav samarbeidet godt i hver enkelt sak. Tilbudet var ment for sykemeldte personer som har helseproblemer som ikke går over av seg selv, men som likevel ikke trenger å være innlagt på sykehus. Sagt mer presist: Personer som var sykemeldte eller i ferd med å bli det på grunn av langvarige og sammensatte muskel/skjelettplager eller lettere psykiske lidelser.

Tilbudet som ble utarbeidet i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter med arbeidsretta rehabilitering (NK ARR) skulle kombinere bistand på både arbeid og helse ved å gi den enkelte oppfølging fra et team bestående av både helsepersonell og arbeidskonsulenter. Tilbudet skulle tilby både individuelle samtaler og behandling sammen med gruppebasert bevegelse og undervisning. Den enkelte person skulle få egen kartlegging på tvers av helse og arbeid, og få et tilpasset forløp hvor en ble fulgt opp i 3 måneder.

Etableringen ble gjort i samarbeid med NK ARR. Sammen med Sykehuset Telemark (STHF) har de vurdert hvordan etableringen har gått. Resultatet av vurderingen er publisert i en rapport.

LES RAPPORTEN HER

I all hovedsak vurderes etableringen som vellykket:

«Vi kan imidlertidig fastslå at det har lykkes å etablere et rehabiliteringsprogram som tilbyr spesialiserte, integrerte tjenester, som bidrar til kontinuerlige forløp, der pasienten er en aktiv deltager i prosessen tilbake til jobb.»

Rapporten peker på en rekke ting som var avgjørende for at etableringen ble vellykket:

  • Avtale med Nav

Arbeidskonsulentene arbeidet delvis på Nav og på poliklinikken. Dette ga direkte tilgang til Nav-systemene. Det forenklet prosessen, avlastet Nav og bidro til bedre flyt i oppfølgingen

  • Ledelsestøtte og finansiering

Ledelsen støttet på alle nivåer internt på sykehuset. Tilbudet ble finansiert av Nav, delvis gjennom programmet Raskere tilbake og delvis gjennom forskningsmidler i Farve. Til sammen ga dette nødvendig tid og handlingsrom til utvikle et godt program.

  • Forskningsforankring

Gjennom samarbeidet i STAiR-prosjektet ble programmet sikret et kunnskapsbasert grunnlag.

  • Rekruttering av kompetanse

Det har lykkes å rekruttere dyktige medarbeidere med god og ulik kompetanse. Teamets sammensetning møtte pasientenes behov ved at ulik ekspertise samarbeidet for å hjelpe den enkelte.

De foreløpige tallene for programmets resultater for arbeidsdeltakelse viser at over halvparten av de som har gjennomført programmet har arbeidet mer etterpå.

Etableringen har også møtt på mange utfordringer. Rapporten oppsummerer de viktigste punktene hvor poliklinikken kan utvikle seg videre. Oppfølgingen kan i større grad gjøres i samarbeid med bedriftshelsetjenesten slik at dialogen med arbeidsplassen styrkes. Dialog med pårørende og kobling mot lokale frisklivstiltak kan også bedres. Det er utfordrende å rekruttere pasienter tidlig i sykefraværet. Poliklinikken kan styrke rekrutteringen ved å utarbeide bedre nettsider. At finansieringen av poliklinikken er prosjektbasert er utfordrende med tanke på bemanning. Å utarbeide gode rollebeskrivelser og maler kan gjøre situasjonen noe lettere.

Rapporten om etableringen kommenterer at rapporten bør suppleres av innspill fra andre aktører. Det ble derfor holdt en dialogkonferanse om etableringen ved Sykehuset Telemark 12. mars 2015. På dialogkonferansen deltok blant annet representanter fra Nav-arbeidslivssenter, ledelsen ved sykehuset, ledelse og ansatte ved Nav-kontor, ansatte på klinikken og pasientene.