Kommunale tjenester innen psykisk helse: Økende fokus på jobb og utdanning

Illustrasjon: Cecilie Høgås

En ny rapport viser at mange kommunale helse- og omsorgstjenester innen psykisk helse og rus samarbeider med Nav, og at fokuset på jobb og utdanning er økende.

Av Guro Lien
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

I en ny rapport har SINTEF på oppdrag fra Helsedirektoratet kartlagt kommunenes arbeid innen psykisk helse og rus i 2022. De har blant annet undersøkt i hvilken grad helse- og omsorgstjenesten i kommunen samhandler med Nav, og hvor fornøyde de er med samarbeidet.

Kartleggingen viser blant annet at:

  • 72 % av kommunene/bydelene oppgir at de i stor eller svært stor grad har fokus på arbeid og utdanning i kontakten med mennesker med psykiske lidelser og rusmiddelproblemer
  • 65 % sier at de har etablert et samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og Nav om arbeidsrettet oppfølging til personer med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer
  • 60 % beskriver samhandlingen om arbeidsrettet oppfølging mellom Nav (både kommunal og statlig del) og de kommunale tjenestene utenfor Nav som god eller svært god
  • 51 % har tatt i bruk individuell jobbstøtte (IPS) eller supported employment (SE) innen psykisk helsearbeid

Det er en liten nedgang i kommuner som oppgir å ha god eller svært god samhandling med Nav sammenlignet med 2021. For de tre andre kulepunktene over er trenden positiv: Flere kommuner har stor eller svært stor grad av fokus på arbeid og utdanning, flere har tatt i bruk IPS eller SE, og flere har etablert et samarbeid med Nav.

Les hele rapporten >

Kilde:
Ose, S. O., Kaspersen, S. L. (2023): Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2022: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene. SINTEF.