Læringssirkler – støtte til utviklingsarbeid

Læringssirkler er en møteserie som gir fagpersoner støtte i utviklingsarbeidet. I læringssirklene møter du andre som også har utviklingsoppgaver på sine arbeidsplasser. Der deler man frustrasjon eller glede, får input og støtte fra de andre som deltar og praktiske tips eller innspill fra fasilitator som leder sirkelen.

Er du interessert i å være deltaker, ta kontakt med toril.dale@arbeidoghelse.no

Læringssirklene har sin bakgrunn både i NK-ARR sin Åpen arena og deltakelse i et nordisk pilotprosjekt. Nordisk kunnskap og erfaringer kan tas tilbake til de norske læringssirklene med mål om å dele kunnskap om hvordan å gjøre innovasjon/samhandling lettere og bli utfordret på å prøve ut løsninger for videre utvikling og endring av praksis i egen organisasjon.

NK-ARR har siden 2009 arrangert en årlig samskapingsarena; Åpen arena. På denne arenaen jobber grupper med eget utviklingsarbeid etter en fasilitert metode. I 2016 fikk gruppene fra denne arenaen anledning til å delta i en læringssirkel basert på den nordiske læringsmodellen. Gruppene som valgte å delta, møttes tre ganger i løpet av 2016 og i januar og februar 2017 (både fysisk og på nett). Samlingene gav innspill og ideer til gruppenes videre arbeid. Samtidig kunne deltakerne dele erfaringer, støtte hverandre og utfordre på relevante problemstillinger. Arbeidet i læringssirkelen ble koblet med utviklingsarbeid i egne utfordringsgrupper/ eget utviklingsarbeid mellom samlingene. En evalueringsrapport fra det nordiske sirkelarbeidet er ventet høst 2017.

Erfaringene med transformative læringssirkler er lovende. Vi tester derfor ut en utvidet modell.

Mini-sirkler

 • Små samtalegrupper; tre personer, fysisk/ på nett/ telefon,½ time i uken
  • Gruppene får instruksjoner for gjennomføring av møtet etter metodikk fra walk&talk
  • Deltakerne deler erfaringer og gir hverandre feed-forward
  • Melder inn forslag på temaer for Læringssirkelen
 • En mini-sirkel opprettes for en måned og kan så forlenges eller oppløses

Læringssirkel

 • alle deltakere i mini-gruppene kan delta og man samles enten fysisk eller på nett
 • Deltakerne melder seg på det tema som interesser (begrenset antall plasser)
 • Arbeidet i læringssirkelen kobles med deltakernes eget utviklingsarbeid mellom samlingene
 • Holdes mot slutten av mini-gruppe perioden på to måneder
 • møtene fasiliteres av Marianne Sempler og Toril Dale

Utfordringssirkler

Utviklingsgrupper hvor man deltar for å utvikle et arbeid knyttet til en felles utfordring.

En utfordringssirkel bør bestå av en liten gruppe (3-5 personer), som sammen skaper eller driver et utviklingsarbeid fremover. Du setter selv sammen en gruppe. NK-ARR tilbyr forslag til struktur, basert på Fasilitator kompetansene i våre fasilitatorkurs. Her er fokus på grunnleggende refleksjoner rundt det å sette sammen en gruppe, beskrive en utfordring og drive utviklingsarbeidet framover. Utfordringssirklene får tilgang til refleksjons materiell som støtter dem i arbeidet.

Sirklene møtes regelmessig og blir fulgt opp av NK-ARR. Arbeidet settes i sammenheng med/kan brukes til forberedelser og oppfølging av deltakelse på Åpen arena.

Meny