Skal teste om motiverende intervju gir raskere retur til arbeid

Nav-ansatte i Trondheim bruker motiverende intervju når de snakker med sykmeldte. NTNU og Nav vil nå undersøke om dette kan gi bedre oppfølging av sykmeldte slik at de kommer raskere tilbake i jobb.

Av Bjørn Kvaal

Alle som jobber i NAV skal besitte veiledningskompetanse. Nav i Trøndelag har i tillegg utdannet i overkant av 70 veiledere i motiverende intervju (MI), pluss at de aller fleste ansatte har fått kurs innen samme tema.

Rådgiverne Gunn Skåren (fra venstre), Ingunn Frengen, Liv Berit Berg Lunder og Veronica Jenssen ved Nav Falkenborg i Trondheim har tro på motiverende intervju. (Foto: Privat)

Ny mal for samtalene

For å vite om MI har effekt på arbeidet til Nav i Trøndelag, inngikk de i fjor et treårig samarbeid med NTNU hvor det skal forskes på området.

Nav Falkenborg i Trondheim sa ja til å delta i prosjektet. Noen Nav-veilederne får nå videreutvikling og oppfølging i bruk av samtalemetoden. De gjennomfører samtaler etter en mal som de har laget i samarbeid med NTNU.

I løpet av tre år håper Nav at de har fått tilstrekkelig antall deltakere med i prosjektet. For å få kunnskap om brukers opplevelse av samtalen benyttes både spørreskjema og intervju av et utvalg av deltakerne.

Skal deles i tre grupper

Det er NTNU som intervjuer sykmeldte for å se om MI har en bedre effekt på om og når de sykmeldte kommer tilbake i jobb. Prosjektet skal avdekke om bruk av MI-kompetanse i samtaler med bruker på et tidlig tidspunkt i sykefraværet fører til at arbeidstakeren kommer raskere tilbake i jobb. De som får oppfølgingssamtaler med MI blir sammenlignet med vanlige oppfølgingssamtaler eller ordinær oppfølging uten tidlig samtaler.

Deltakerne fordeles på tre grupper:

  • ordinær oppfølging av Nav
  • ordinær oppfølging av Nav pluss en ordinær samtale i uke 14 og i uke 16
  • ordinær oppfølging av Nav pluss to samtaler med Nav, der begge skjer gjennom MI.

Vil ha med 750 deltakere

Norges forskningsråd bidrar med 12 millioner kroner til forskningsprosjektet. 297 av i alt 750 personer har hittil sagt ja til å delta.

Undersøkelsen i Trondheim er ut fra det Nav er kjent med et av de første forsøkene i Norge på bruk av MI utenfor helsefaglige miljø.

– Tar brukeren på alvor

Bakgrunnen for at Nav Trøndelag tok i bruk MI, var at de så at metoden var mye brukt innen psykisk helse. Kunne det ha noe for seg i også i arbeidet med sykmeldte?

– MI tar brukeren på alvor på en annen måte sammenlignet med tradisjonelle metoder for samtaler vi har vært vant til å bruke i sykefraværsoppfølging. Med MI legger den Nav-ansatte egne holdninger til side, vi ser etter ambivalens hos brukeren og leter etter hans eller hennes verdier og mål. Jeg tror MI gjør oss til en mer likeverdig partner, samtidig som det blir enda tydeligere at ansvaret for utvikling og å muligheten til å nå mål ligger hos brukeren.

Det sier Heidi Fossen, koordinator for forskning og utdanning i Nav Trøndelag.

Heidi Fossen er koordinator for forskning og utdanning i Nav Trøndelag. (Foto: Privat)

Ekspert på eget liv

– Nav-ansatte er eksperter på regelverk, rettigheter og plikter, mens brukeren er ekspert på eget liv. Når vi nå skal gjøre brukeren enda mer sentral for egen framgang, må vi møte brukerne på en bedre måte, sier Fossen.

Vil bli flinkere

De Nav-ansatte ved Falkenborg sier det er mye god kompetanse i Nav innen veiledning i dag. Men de kan alltid bli bedre. Nav-rådgiverne som har gått på kurs for å lære MI mener de til en viss grad har brukt MI også tidligere, men at de nå har blitt bevisste på å bruke av sine veiledningsferdigheter og hva de kan oppnå ved bruk av ulike verktøy i metoden.

Gjennom åpne spørsmål, og ved at de viser en plansje over ulike områder som ofte har stor betydning for en som er sykmeldt, ber de arbeidstakeren selv velge ut det som påvirker ham/henne mest. Gjennom åpne spørsmål, bekreftelser, refleksjon og oppsummeringer åpner de opp for at den sykmeldte selv får fortelle. Ved at rådgiverne oppsummerer, hører og bruker sine egne tanker fortalt med en annen stemme, kan de bekrefte eller oppklare misforståelser. Dette kan åpne for nye erkjennelser og at bruker får et tydeligere bilde på sin egen situasjon.

Vil blinke ut målet

Rådgiverne hos Nav Falkenborg forteller at MI gjør det lettere for brukerne å reflektere over hvor de er i livet, og hva som er deres mål.

Både Fossen og de ansatte på Nav Falkenberg mener at hvis MI blir tatt i bruk på en systematisk måte i Nav, så kan det bedre omdømmet til tjenesten.

– MI gjør at brukerne blir sett på en bedre måte. De vil i økt grad føle seg respektert og møtt ut fra sitt ståsted. Dette vil redusere mistro og skepsis til Nav, sier Fossen.

Tror på økt motivasjon

– Har dere tid til å bruke MI, når klientene står i kø på venterommet?

– MI-samtalen fører ofte til at den sykmeldte har lettere for å åpne seg og fortelle. Dette kan føre til at samtalene blir mer omfattende og langvarige. Imidlertid tror vi at dette kan føre til at vi treffer bedre med den innsatsen vi gjør og med de tiltak vi kobler på. Det er bruker selv som må si noe om hva han har behov for av hjelp for å komme tilbake i arbeid. Motivasjonen antas å være høyere for noe han har kommet fram til selv, framfor å bli fortalt at dette trenger du, sier de ansatte.

– Forskningsprosjektet skal se om MI gjør om sykmeldte kommer raskere tilbake i jobb. Skal alle raskere tilbake i jobb?

– Noen ganger er det utfordrende å formidle kravene til den sykmeldte samtidig med at vi skal benytte MI-metoden. Ved å be om lov til å fortelle om de plikter, rettigheter og mulighetsrom som ligger til den sykmeldte, samt informere om regelverk og rammer NAV har å forholde seg til, må den sykmelde reflektere rundt sine muligheter og konsekvenser for valgene han tar, sier de ansatte ved Nav Falkenborg.

De legger til:

– Det grunnleggende med MI er en samarbeidsrettet samtalestil som har til formål å styrke den sykmeldtes egen motivasjon og engasjement i forhold til å gjøre endringer. Én av konsekvensene kan være at de kommer raskere tilbake i jobb.