HelseIArbeid: Fortsatt stort behov for døgnopphold i arbeidsrettet rehabilitering

Bildet viser en person som tar steget tilbake i jobb
HelseIArbeid skal gi økt satsing på forebygging av sykefravær. Men i Alta mener de at årsakene til at folk blir sykmeldte er sammensatte, derfor vil det fortsatt være et stort behov for arbeidsrettet rehabilitering.

Av Bjørn Kvaal

­– Jeg ønsker HelseIArbeid velkommen. Bredere tilnærming overfor de vanligste årsakene til at folk blir sykmeldte, helsefremmende kunnskapsformidling på arbeidsplassen og rask tilgang på tverrfaglig og arbeidsfokusert avklaring er grunntanken i satsingen. Et viktig budskap er at man kan gå på jobb og ha en god jobbhverdag selv om man har helseplager. Dette kan bidra til å redusere sykefraværet.

Det sier direktør Annie Abrahamsen Wik ved privateide Opptreningssenteret i Finnmark.

Mer forebygging

Senteret i Alta hadde i 2018 behandling av 700 pasienter innen rehabilitering gjennom sin avtale med Helse Nord RHF. I fjor hadde de også over 200 personer til avklaring på HelseIArbeid poliklinikken i tillegg til bedriftsintervensjoner sammen med Nav Arbeidslivssenter.

Opptreningssenteret i Finnmark startet opp HelseIArbeid i 2018.

I HelseIArbeid skal det være satsing på psykisk helse og muskel- og skjelettlidelser. Det er ofte en sammenheng mellom disse plagene. Tilbudet skal bidra til å forebygge plager og sykefravær, men også vurdere helseplager som har oppstått og som har gitt sykmelding og deretter starte behandling.

Kan fortsatt ha spørsmål

Etter henvisning fra fastlege skal det tilbys rask tilgang til tverrfaglig utredning av vanlige muskel-skjelett- og psykiske plager, og arbeids-fokusert avklaring gjennom HelseIArbeid team (poliklinikk).

Etter å ha deltatt på bedriftsmodellen vil fortsatt noen ha spørsmål om hvordan de mestrer sine muskel- skjelett- og psykiske plager. Da kan det gjøres en utredning som skal bidra til å gjøre den enkelte i stand til å håndtere sine plager bedre både på jobben og i privatlivet.

Var forberedt på omlegging

Ja til mer forebygging, men også fortsatt satsing på rehabilitering, sier direktør Annie Abrahamsen Wik ved Opptreningssenteret i Finnmark i Alta. (Foto: Privat)
Ja til mer forebygging, men også fortsatt satsing på rehabilitering, sier direktør Annie Abrahamsen Wik ved Opptreningssenteret i Finnmark i Alta. (Foto: Privat)

– Vi har jobbet med Raskere tilbake og iBedrift siden 2014. Her har forebygging av helseplager vært sentralt, og arbeidet har blitt en integrert del av hovedavtalen vi har hatt med Helse Nord RHF. Vi var derfor faglig forberedt da HelseIArbeid ble innført. En konsekvens av omleggingen nå er at det psykiske helsearbeidet hos oss styrkes. Vår psykolog vil delta mer i poliklinikkens arbeid enn tidligere, sier Wik.

Lengre avtaler

Raskere tilbake ga Opptreningssenteret i Finnmark avtale med Helse Nord for to år, med mulighet for forlengelse for to nye år. Nå er satsingen i Helse Nord RHF permanent, og er en integrert del av hovedavtalen på åtte år mellom det regionale helseforetaket og Opptreningssenteret.

– For pasientene er denne satsingen viktig, og det vil bidra til å styrke den tverrfaglige samhandlingen mellom helsesektoren og Nav, sier Wik.

– Forebygging kan være behandling

Hun mener det forebyggende arbeidet for senteret ikke vil være i en faglig motsetning eller stå i vegen for en fortsatt satsing på arbeidsrettet rehabilitering. Forebygging kan i noen tilfeller være en lettere form for behandling, og ofte henger dette sammen, mener Wik.

– Vi trenger begge deler. Forebyggende og helsefremmende arbeid vil nå få økt oppmerksomhet. Dette vil kunne bidra til å alminneliggjøre fysiske eller psykiske plager som gjør det vanskelig å være i arbeid. Samtidig tror jeg ikke vi klarer å forebygge alle plager, noe må også behandles. Vi ser at flere av våre pasienter har mer komplekse plager enn tidligere, og at de trenger intensiv og langvarig oppfølging. Det er derfor viktig med et godt rehabiliteringstilbud, sier hun.

Trenger døgnopphold

Wik er opptatt av at lange reiseavstander for pasientene kan være avgjørende for hvilket helsetilbud de får. Økt satsing på poliklinikk kan føre til at pasientene får et tilbud ut i fra hvor de er bosatt og ikke ut fra hvilke behov de har. En nedbygging av døgnopphold vil være diskriminerende for de som ikke har en poliklinikk, sykehus eller et HelseIArbeid senter i nærheten, mener Wik.

– Mange steder i Norge er dette en viktig problemstilling, som jeg håper blir tatt med i vurderingen når man skal rigge det framtidige helsetilbudet, sier hun.

– Henvisning tar tid

Lederen for Opptreningssenteret i Finnmark mener at det med HelseIArbeid ikke har blitt mindre utfordrende å identifisere pasientene, og å sende dem til de rette tiltakene.

– Henvisningsrutinene må forbedres slik at vi får en raskere og mer helthetlig pasientflyt.

Vi erfarer at flere pasienter får avslag på søknader til arbeidsrettet rehabiliteringsopphold. Samtidig mangler vi gode rutiner på å koordinere pasientene til videre til hjelp innen HelseIArbeid, hvis pasienten egentlig skulle hatt tiltak her, sier Wik.