Disputas: “Long-term sick leave and work rehabilitation – prognostic factors for return to work”

Irene Øyeflaten disputerer torsdag 1. september for pH.d.-graden med avhandlingen: “Long-term sick leave and work rehabilitation – prognostic factors for return to work”

Tid og sted for prøveforelesning

01.09.2016 kl 09.15
Sted: Uni Research, Auditorium 1 Nygårdsporten, Nygårdsgaten 114

Tid og sted for disputas

01.09.2016 kl 10.30
Sted: Uni Research, Auditorium 1 Nygårdsporten, Nygårdsgaten 114

Etter langvarig sykefravær og arbeidsrettet rehabilitering er det mange som sliter med å komme tilbake i arbeid. Prosessen tilbake til arbeid er ofte lang og komplisert. Denne avhandling viser at deltakerens egne tanker og forståelse av helse og helseplager var viktigere for retur til arbeid enn helseplagene alene.

I Norge tilbys døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering til sykmeldte med komplekse helseutfordringer knyttet til muskel- og skjelettplager, angst og depresjon. Målet med avhandlingen var å undersøke individuelle kjennetegn hos sykmeldte som sier noe om prognosen for retur til arbeid etter å ha deltatt i arbeidsrettet rehabilitering.

I løpet av en oppfølgingsperiode på 4 år viste registerdata fra Nav at deltakerne kunne skifte mellom å være i arbeid og på ulike helserelaterte ytelser mange ganger. Det var lavere sannsynlighet for å være i arbeid og høyere sannsynlighet for uførepensjon i løpet av oppfølgingsperioden for kvinner, deltakere med manuelt arbeid, de med lang sykmeldingslengde før rehabiliteringsoppholdet og de med andre diagnoser enn muskelskjelett- eller psykisk diagnose.

Avhandlingen viser at det var mindre sannsynlig at deltakerne gikk tilbake til jobb hvis de hadde mye frykt for å få smerter av arbeidet. Deltakerne med mye frykt relatert til arbeid opplevde også manglende kontroll over helseplagene sine, forventet ikke at plagene skulle gå over, og rapporterte om alvorlige konsekvenser for seg selv og de nærmeste. I tillegg var høy grad av frykt for arbeid assosiert med nedsatt fysisk funksjonsevne og lav utdanning.

Det å være i arbeid har dokumenterte helsegevinster også for personer med helseplager. Det er derfor viktig å bidra til at flere klarer å stå i arbeid på tross av plager. Kunnskap om prognostiske faktorer for retur til arbeid kan bidra til bedre innsøkingskriterier til arbeidsrettet rehabilitering, mer målrettede valg av innhold i selve rehabiliteringen, og gir mulighet for skreddersøm av oppfølging i etterkant.   

Personalia:

Irene Øyeflaten, forsker ved NK ARR

Irene Øyeflaten (f. 1960) er utdannet fysioterapeut, har mellomfag i sosiologi og hovedfag i helsefag fra Universitetet i Oslo. Hun har i mange år jobbet som fysioterapeut innen arbeidsrettet rehabilitering ved Rehabiliteringssenteret AiR. Øyeflaten har tatt forskerutdanning ved Universitetet i Bergen, og er nå forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering og i Uni Research Helse i Bergen. Hovedveileder har vært Hege R. Eriksen, og biveiledere har vært Camilla M. Ihlebæk og Stein Atle Lie. 

Irene Øyeflaten, tlf. 41 54 83 83, irene.oyeflaten@arbeidoghelse.no