Få tilbys fast jobb, tross jobbspesialistenes innsats

Arbeidsgivere og jobbsøkere roser innsatsen til jobbspesialistene. Likevel får jobbsøkerne sjelden fast ansettelse.

Av Bjørn Kvaal
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

En Nav-veileder kan ha godt over hundre personer å følge opp. Antallet gjør at noen arbeidssøkere ikke får den tette oppfølgingen de trenger. Derfor har Nav, etter pålegg fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, i tillegg satset på jobbspesialister. Disse jobber med 12-20 arbeidssøkere, og skal kjenne lokalt arbeidsliv godt. Oppgaven deres er å koble rett person til rett jobb. Sommeren 2019 var det rundt 550 jobbspesialister i Nav.

Fire forskere har gjort en undersøkelse av ordningen ved Nav i Tromsø og Harstad. Deres oppdrag var å se om satsingen på jobbspesialister er vellykket. De skulle også gi råd og tilbakemelding til jobbspesialistene undervegs. 

Tilbys sjelden fast ansettelse

Undersøkelsen ble gjort i gruppediskusjoner med jobbspesialister og gjennom individuelle intervju med arbeidssøkere, arbeidsgivere og jobbspesialister i perioden 2017-2019.

– Hovedgrunnen til at de jobbsøkende sjelden får langvarig arbeidserfaring og fast jobb, er at svært få av arbeidsgiverne vi snakket med vil ansette jobbsøkerne i fast stilling. De ser som regel på jobbsøkerne som tillegg til den faste bemanningen eller som midlertidig ansatt som ønsker arbeidserfaring eller en fersk referanse. Dessuten mangler det noen ganger en langvarig oppfølging fra jobbspesialistene av jobbsøkerne etter at de tilsynelatende har kommet vel på plass i sin nye jobb.

Det sier Walter Schönfelder, førsteamanuensis ved Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø og leder for følgeforskningsprosjektet. De andre forskerne i prosjektet har vært professor Cathrine Arntzen, UiT Norges arktiske universitet, seniorforsker Thomas Johansen ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering og professor Mai Camilla Munkejord, Høgskulen på Vestlandet.

Her kan du lese hele rapporten.

Fornøyd med samarbeidet

Walter Schönfelder og forskerkolleger har sett på nytten av jobbspesialistene. Få jobbsøkere får fast jobb, er én av konklusjonene. (Foto: Privat)

I rapporten kommer det fram at både jobbsøkerne – i rapporten kalt kandidater – og arbeidsgivere beskriver samarbeidet med jobbspesialistene som svært positivt. Mange kandidater nevner oppfølgingen fra jobbspesialistene som avgjørende for at de har fått innpass i arbeidslivet.

Likevel tilbyr få arbeidsgivere kandidatene fast stilling etter en midlertidig ansettelse:

  • Seks av 16 kandidater som på intervjutidspunktet hadde fått oppfølging fra en jobbspesialist i 4-16 måneder, var fortsatt på søken etter en arbeidsgiver.
  • Ti av 16 var i lønnet arbeid. Syv av disse hadde lønnstilskudd på 30-75 prosent.
  • Fem av disse ti jobbet i full stilling, mens fem etter eget ønske jobbet i reduserte stillinger.
  • Én av disse ti var i en fast jobb, mens én var tilkallingsvikar. Åtte var ansatt i engasjement fra tre til tolv måneders varighet. 

Solid start

Åtte arbeidsgivere er intervjuet i undersøkelsen. Seks av dem er i privat sektor, to i offentlig sektor. Disse hadde ansvar for ti til over hundre ansatte. Flere av virksomhetene var IA-bedrifter.

Arbeidsgiverne opplevde at jobbspesialistene gjorde et solid arbeid i starten av samarbeidet. Og de syntes det var meningsfullt og givende å ansette personer som gjorde en god jobb, og som ellers ikke ville nådd opp i bunken av søkere. Arbeidsgiverne sa det var bra at jobbspesialisten var med på den første samtalen, og de satte stor pris på at jobbspesialisten var «på» i starten av arbeidsforholdet ved å følge opp både arbeidstaker og arbeidsgiver.

Flere påpekte også nytten av at jobbspesialistene foreslo virkemidler som lønnstilskudd og introduksjonstilskudd, pluss oppfølgingssamtaler. Spesielt oppfølgingssamtalene syntes flere arbeidsgivere var viktig for å skape trygghet.

Bør delta i jobbsituasjonen

Samtidig er én av konklusjonene til forskerne at den langvarige oppfølgingen etter en tilsynelatende vellykket plassering gjerne blir prioritert ned, sammenlignet med den tette oppfølgingen i starten av et samarbeidsforhold mellom jobbspesialister og nye kandidater. Som en løsning på dette mener forskerne at det ville vært nyttig om jobbspesialistene i større grad jobbet eller var tilstede på selve arbeidsplassen for å få et førstehåndsinntrykk av hvordan kandidaten fungerer der. Dette kunne også ha oppklart eventuelle misforståelser, eller luket vekk bagateller som kan vokse seg store, mener Schönfelder

I rapporten anbefales det i tillegg at jobbspesialistene må bli tydeligere overfor arbeidsgivere om at målet med formidling av arbeidssøkere er at de skal ende opp i faste jobber i det ordinære arbeidsmarkedet.

Oppfylte ikke kravene

Kandidatene som skulle følges opp av jobbspesialistene skulle opprinnelig oppfylle disse kravene:

  • Komme fra land utenfor EØS-området.
  • Være under 30 år.
  • Ha vært mindre enn to år i Nav-systemet.

Dette er ikke gjennomført hos jobbspesialistene verken i Nav i Tromsø og Harstad eller på landsbasis. I dag kan alle som kan ha nytte av oppfølging av en jobbspesialist bli søkt inn til tiltaket av sin Nav-veileder.

I Nav Tromsø og Harstad kommer over halvparten av kandidatene fra EØS-området. For øvrig hadde de ofte lite eller ingen erfaring fra arbeidslivet. Flere har også psykiske utfordringer.