Fastleger i Grenland får forsker på besøk

Bilde av informasjonsmaterialet til fastleger
Forskeren vår Monica Eftedal, har pakket bilen med henvisningsguider og rekrutteringsmateriell, og begynt besøksrunden til  legekontorene. Hun trenger hjelp av fastleger til å rekruttere deltakere til STAiR-prosjektet.

Fastleger fra Grenlandsområdet

Fastleger som kan hjelpe til med rekrutteringen, holder til i Grenlandsområdet.
Deltakerne som de rekrutterer til prosjektet må kunne reise tur/retur Porsgrunn eller være kunne være hjemmefra i 4 uker.

Mer om STAiR-prosjektet

se prosjektets hjemmeside >

Inklusjonskriterier

 1. Muskel/skjelettplager eller vanlige psykiske plager som stress, angst og depresjon,  eventuelt en kombinasjon av disse. Personen kan ha andre plager i tillegg når disse er sekundære (f.eks. diabetes, hjerte/kar, mild/moderat KOLS m.m)
 2. Trenger et tilbud ut over det som det lokale hjelpeapparat kan gi
 3. Er i alderen 18-55 år
 4. Har vært sykemeldt minst 6 uker siste 12 måneder relatert til aktuelle helseplager
 5. Har gode norskkunnskaper, og er i stand til å fylle ut et spørreskjema på norsk

Eksklusjonskriterier

 1. Personer med alvorlige psykiske lidelser (f.eks. schizofreni og andre psykotiske lidelser, bipolar lidelse eller personlighetsforstyrrelser
 2. Personer med en progressiv lidelse som med stor sannsynlighet innebærer en rask reduksjon i arbeidsevne
 3. Tilstander hvor det er medisinsk kontraindikasjon for fysisk aktivitet
 4. Graviditet
 5. Rusavhengighet
 6. Personer som har full uførepensjon
 7. Personer som aldri har hatt et arbeidsforhold