Seminar om RTW-forskning

Hva vet forskere innen Return to Work som praktikere innen både arbeid og helse kan ha nytte av?

20. september er det seminar på Gardermoen hvor vi presenterer den nyeste kunnskapen fra forskning innen RTW. Seminaret arrangeres av Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK-ARR), Uni Research Helse og Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU.

Av Bjørn Kvaal

Får siste nytt

Tema vil være forskning på Return To Work (RTW) i et sykefraværsløp. Varigheten av sykefraværet har nemlig stor betydning for hvilke tiltak man forsker på.

Målgruppe er praktikere, klinikere, NAV-ansatte, bedriftshelsetjeneste og andre med interesse for RTW-forskning.

– En slik samling er viktig fordi det gir praktikerne mulighet for å orientere seg innen pågående, relevant forskning i Norge, sier Chris jensen, leder for NK-ARR.

Hva mener brukerne?

Han er én av foredragsholderne på seminaret, og skal snakke om hvordan sykmeldte selv opplever oppfølging fra NAV, helsevesen og arbeidsgiver.

– Det foregår mye god forskning, ofte utført av yngre, dyktige forskere, som bør formidles til og diskuteres med praktikerne. Det tilbyr vi dem muligheten for med denne dagen, sier Jensen.

…og NMV-legene?

Andre foredragsholdere er blant annet Tone Langjordet Johnsen, som forsker på iBedrift. Tema er kunnskapsformidling om vanlige helseplager og arbeidsdeltakelse.

Forsker Silje Mæland skal snakke om NMV (ny medisinsk vurdering)-prosjektet. Hvilke erfaringer har pasienter, fastleger, NMV-leger med ny medisinsk vurdering ved seks måneders sykmelding?

Silje Mæland er blant innlederne på Return To Work -seminaret. Hun skal snakke om ny medisinsk vurdering-prosjektet.

Lene Åsdahl, PhD, disputerte nylig på NTNU. Hun skal summere opp noe av kunnskap som er om betydning av sykemeldingsvarighet for når det skal iverksettes arbeidsrettet rehabilitering. Hun innleder med temaet ”Komplekse tiltak – når sykefravær blir langvarig”.

Hva tenker klinikerne?

Det blir foredrag om kreft og mentale årsaker til sykemelding når professor Steffen Torp forteller om sin forskning på kreft blant selvstendige næringsdrivende. Stipendiat Tonje Fyhn fra Uni Research Helse snakker om hva som får folk med mentale sykmeldingsårsaker tilbake i jobb.

To stipendiater har forsket på Hysnes Helsefort og effekt av døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering, og om erfaringene klinikerne har gjort seg under rehabiliteringen av de sykmeldte. Den ene er Sigmund Gismervik, som er spesialist i fysikalskmedisin og rehabilitering, St. Olavs hospital, og rådgivende overlege, NAV Sør-Trøndelag.

Wivi Andersen, PhD, forsker ved NK-ARR, vil ta for seg ”overvektige og arbeidsdeltakelse – døgnbasert rehabilitering på Muritunet”.

Hva er de unges situasjon?

I sesjonen ”Utenfor sykefraværsforløpet” vil tema for seniorforsker Solveig Osborg Ose, PhD, ved SINTEF Teknologi og samfunn være unge med helseproblemer som står utenfor arbeidslivet.

Chris Jensen ved NK-ARR mener at NAV-ansatte og forskere og klinikere innen helsefeltet og arbeidsfeltet kan ha stor nytte av å møtes. Seminaret i seg selv er også et resultat av et bra samarbeid mellom flere forskningsmiljø og forskere fra hele landet som er positive til denne typen formidling og dialog.

Vil dele kunnskap

– ”Alle” er opptatt av mer samarbeid på tvers av profesjoner og forskningsmiljø, fordi det ofte er til beste for brukeren, altså pasientene. Da må vi ta i bruk kunnskap på en ny og bedre måte. Det håper vi at dette seminaret skal bidra til, sier han.

Se program