Kreftrammede bedriftsledere etterlyser NAV

Selvstendig næringsdrivende som blir alvorlig syke ønsker tilrettelegging fra Nav slik at bedriften kan berges i sykmeldingsperioden. Nav på sin side vil helst ikke forstyrre pasienten.

Av Bjørn Kvaal

6-14 prosent av alle sysselsatte i Norge er selvstendig næringsdrivende. Seks av ti bedrifter er enmannsbedrifter.

Har stor kapasitet

– Den typiske selvstendig næringsdrivende i Norge er framoverlent og har stor arbeidskapasitet. Det er en eldre mann med relativt lav inntekt. Ofte utøver han manuelt arbeid innen landbruk og eller som håndverker.

Steffen Torp, professor ved Institutt for helse-, sosial og velferdsfag ved Høgskolen i Sørøst-Norge. (Foto: Bjørn Kvaal)

Det sier Steffen Torp, professor ved Institutt for helse-, sosial og velferdsfag ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Han har sett på selvstendig næringsdrivende (SN) som får kreft: Hvordan opplever disse sin situasjon sammenlignet med vanlige lønnsmottakere?

Får sykepenger fra 17. dag

I undersøkelsen er cirka hundre SN og tusen lønnsmottakere blitt spurt to år etter kreftdiagnose. Alle var i jobb da de fikk kreft. I tillegg har Torp sammen med masterstudenter i helsefremmende arbeid gjennomført kvalitative intervjuundersøkelser av SN med kreft og med Nav-veiledere som har jobbet med denne gruppen.

SN får gratis behandling i helsevesenet slik ansatte får. Men SN mottar sykepenger først fra dag 17 når de er sykmeldte. Og da får de 65 prosent av inntekt. Ansatte får til sammenligning full lønn fra dag én.

Frykter konkurs

SN kan kjøpe seg forsikring for å få hundre prosent lønn fra dag én, noe svært få gjør. Arbeidsmiljøloven gjelder ikke for denne gruppen, og de fleste har ikke bedriftshelsetjeneste. Nav har ansvar for å fylle rollen som ”arbeidsgiver”.

Mange blant de selvstendig næringsdrivende med kreft frykter at bedriften skal gå konkurs i sykdomsperioden.

– De føler skam og tap av identitet, fordi som SN er jobben ofte sterkt knyttet til deg som person. I en viss grad ”er” du jobben, mener Torp.

Går ned i inntekt

Sammenliknet med vanlig ansatte som har hatt kreft kommer de SN dårligere ut på flere områder:

  • Større økonomiske problemer knyttet til at de ikke får fulgt opp bedriften eller vært i arbeid.
  • De må redusere arbeidstiden sin mer enn andre. Det gir mindre inntekt, og lavere pensjon.
  • De må gjøre flere og større endringer i jobbsituasjonen sin.
  • De melder om generelt dårligere helse, livskvalitet og arbeidskapasitet etter kreft.

Føler seg dobbelt straffet

Torp knytter dette til at SN er folk som har mye ”driv”. De både ønsker og til dels må jobbe mye. Når dette ikke er mulig på grunn av kreftbehandling og senvirkninger av behandlingen, fører dette til mistrivsel og redusert inntekt. Dette gir mye uro. De blir en plaget gruppe, mener Torp.

– Disse pasientene forteller at de jevnt over er godt fornøyd med behandlingsopplegget når de har kreft. Men de var misfornøyde med at helsepersonell ikke ga dem nok informasjon om senvirkningene behandlingen ga dem. Noen ønsket – og synes de burde – ha jobbet under behandlingen. Så det å ikke kunne jobbe ble en dobbel straff for dem. Deres største bekymring var hva de skulle gjøre hvis de gikk konkurs, sier han.

Jobbet mens de var sykmeldte

Denne pasientgruppen forteller om god støtte fra venner, familie og kunder. Men de forteller òg om det de opplevde som dårlig støtte fra Nav. En sa:

”Er det tabubelagt for Nav å kontakte kreftsyke selvstendig næringsdrivende? Jeg trenger like mye informasjon som andre med alvorlig sykdom”.

Noen var flaue over at bedriften nå ikke gikk slik de hadde ønsket seg. En annen form for skam var at de jobbet mens de var sykemeldt, uten at de oppga dette til Nav. Dette var de imidlertid nødt til å gjøre for å opprettholde bedriften, svarte de i undersøkelsen.

NAV vil helst ikke forstyrre

– NAV-veilederne som ble intervjuet i denne studien sier at de har valgt å ligge lavt i terrenget overfor kreftpasienter, fordi ”de skal få lov å være syk”. Nav vil altså være snille, mens den SN opplever å bli forsømt, sier Torp.

Nav-veilederne foreslo tiltak som kunne være aktuell for SN med kreft eller annen alvorlig sykdom:

  • Økonomisk støtte til relansering av bedriften
  • Nav-støtte til vikar i sykmeldingsperioden
  • Mer fleksibel registrering av arbeidstid
  • Opplæring av NAV-ansatte rundt rettighetene og pliktene til SN.

Publikasjoner:

Ny evalueringsrapport tar for seg kreftrammede arbeidstakere og arbeidsnærvær og deres muligheter og begrensninger.