Nå kommer veileder for ARR-arbeid

Målet med ARR er retur til arbeid. Vegen dit for de sykmeldte kan være ulik – nå kommer ny veileder som skal gjøre vegen kortest mulig

Av Bjørn Kvaal

Veilederen beskriver hva som er god kvalitet innenfor en helhetlig samhandlingskjede i ARR. Den tar for seg flere nivåer og med ulike tjenesteytere. Målet er å heve kvaliteten på arbeidet.

Veilederen kan du laste ned her.

Litteraturlisten kan du laste ned her.

Mange oppgaver for koordinatoren

Målgruppen for arbeidsrettet rehabilitering (ARR) er alle som står i fare for å falle ut av arbeidslivet eller som ikke har kommet i arbeid på grunn av sykdom eller funksjonshemning – uavhengig av diagnose.

Veilederen gir en nøye beskrivelse av hva ARR-program bør inneholde. Det vil si hvordan barrierer hos brukeren eller pasienten kartlegges på klinikken, hva som blir oppgaver for koordinatoren som skal følge opp brukeren, helsevesenets og NAVs rolle, arbeidsgivers bidrag og så videre. Også den sykmeldtes plikt til samhandling blir omtalt i veilederen.

Kan brukes av bestillere av ARR

Veilederen er først og fremst skrevet for fagfolk som jobber med ARR. Det vil si spesialisthelsetjenesten og andre som jobber med sykefraværsoppfølging der arbeidsdeltakelse er et mål.

Veilederen kan også brukes av bestillere av ARR-tjenester. Veilederen kan da brukes til å stille krav til tjenesteytelsen.

Den kan også benyttes av de som ønsker å bli informert om ARRs rolle i arbeidslivet og helsetjenesten.

Ikke forpliktende, men…

– Veilederen er formelt sett ikke forpliktende for ARR-programmer, men kan betraktes som anbefalinger basert på den forsknings- og erfaringsbaserte kunnskapen vi har. Som kompetansetjeneste kan vi ikke stille krav til hvordan ARR-institusjoner utfører ARR, men indirekte vil mange av anbefalingene likevel være nødvendige å forholde seg til, fordi det stilles krav i anbudsprosesser som er ganske like.

Daglig leder Chris Jensen ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering. (Foto: Bjørn Kvaal)

Det sier daglig leder Chris Jensen ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK-ARR).

Foreslår mål for arbeidet

Veilederen er utarbeidet av NK-ARR sammen med representanter fra:

  • Hysnes Helsefort og Muritunet, Helse Midt
  • Hernes Institutt, Helse Sør-Øst
  • Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, Helse Vest
  • Valnesfjord Helsesportssenter, Helse Nord
  • Rehabiliteringssenteret AiR, Helse Sør-Øst.

Veilederen foreslår mål som ansatte kan sette seg i det kliniske arbeidet og på arbeidsmetoder man kan bruke for å nå disse målene. Den viser til forskning og kunnskapsoppsummeringer nasjonalt og internasjonalt. Den tar for hvordan arbeidsrettet rehabilitering bør foregå i praksis og hvilke fagfolk som kan involveres.

Anbefaler jevnlig kartlegging

Videre tar den for seg anbefalt kartlegging av brukeren som bør foretas før, under og etter ARR. Andre sentrale poeng er samarbeid og tilrettelegging med arbeidsplassen, og hvordan dette kan skje i praksis. Fysisk aktivitet, friluftsliv kognitiv tilnærming er andre tiltak som omtales.

Rundt alle anbefalingene er det omtale av dokumentasjon som rådene bygger på.

Veilederen er en oppdatering og revidering av et tidligere dokument utarbeidet av Fagrådet for arbeidsrettet rehabilitering.