Vil ha sterkere politisk styring innen ARR

Høyre-politiker mener oppfordring om tettere samarbeid mellom ansatte innen arbeidsfeltet og helse ikke er nok. Sterkere styring må til.

– At Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet nå går sammen for å jobbe mer effektivt opp mot sykmeldte er viktig. Men jeg tviler på at gode intensjoner er nok. Det trengs også klare signaler fra ansvarlige statsråder om at dette samarbeidet skal integreres bedre nasjonalt og lokalt.

Det sier Bente Stein Mathisen (H) i Helse- og sosialkomiteen på Stortinget.

Bente Stein Mathisen (H) i Helse- og sosialkomiteen på Stortinget. (Foto: Bjørn Kvaal)

Av Bjørn Kvaal

– Ansvaret er for oppdelt

Hun tenker på at dagens organisering rundt den sykmeldte arbeidstakeren og rehabiliteringsarbeidet er for oppdelt. Legen sykmelder, Nav skal følge opp og arbeidsgiveren skal legge til rette for den ansatte.

– Rollene og ansvaret blir for fragmentert. Legen ser først og fremst på smertene, arbeidsgiveren kan synes det er komplisert å melde seg på av frykt for å trå den ansatte for nære og Nav blir heller ikke det bindeleddet det kunne ha vært på grunn av manglende styringsmuligheter, sier Mathisen.

Vil ha tryggere sjefer

For at dette trekantsamarbeidet skal fungere bedre, mener hun det trengs tydelige politiske føringer. Samtidig må det fokuseres mer på restarbeidsevne fordi arbeid gir helse.

– Arbeidsgivere trenger også å bli tryggere på sitt ansvar, og de må få hjelp til å finne enkle modeller for hvordan de skal gå fram. Dette gjelder både for å få den ansatte tilbake i jobb tidlig eller legge til rette slik at den ansatte kan være på jobben ut fra det han eller hun klarer, sier Mathisen.

Hun legger til:

– De fleste ansatte vil være i jobb selv om de ikke er helt friske.

Få ønsker kun ha sykemelding

Hun viser til Norsk Gallups Helsepolitiske barometer 2017. Her kom det fram ni prosent av de spurte ønsker kun sykmelding når de er syke – resten ønsker tilrettelegging slik at de kan jobbe så mye som de klarer.

At Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet nå skal jobbe tettere sammen, mener Mathisen også bør få følger på Stortinget ved at Helse- og sosialkomiteen og Arbeids- og velferdskomiteen ser på flere politiske tema i fellesskap. Slik kan de legge føringer på saker som angår både arbeidsfeltet og helsefeltet.

Laget egen møteplass

Dette var også bakgrunnen for at hun sammen med Høyre-kollega Elisabeth Røbekk Nørve i Arbeids- og velferdskomiteen på Stortinget i fjor arrangerte et halvdagsseminar. Tema var rehabilitering, arbeid og helse.

Her innledet statssekretærene Lisbeth Normann i Helse- og omsorgsdepartementet og Christl Kvam i Arbeids- og sosialdepartementet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, leder Chris Jensen fra Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering og AFEM (Ansvar For Egen Mestring)-senteret Smednes og brukere.

Vil se på medarbeidersamtalen

– Når vi i dag erkjenner at vi har for mye silotenkning, så må vi ta konsekvensen av dette, sier Mathisen. – Vi vil fortsatt trenge sterke, fagspesifikke miljø innen både helse og arbeid. Men de må samarbeide og ansatte må tenke bredere enn egen profesjon. Trenger pasienten alltid hundre prosent sykemelding i to uker? Kan arbeidsgiver, Nav og den ansatte komme sammen tidligere enn i dag? Er det noe i medarbeidersamtalen og arbeidsgivers styringsrett som bør legges om slik at utfordringer og muligheter kan håndteres bedre enn i dag?

Mathisen har tidligere jobbet som virksomhetsleder i Asker kommune. I en periode hadde hun ansvaret for flere titall ansatte. Én gang fikk Mathisen høre fra en sykmeldt medarbeider at vedkommende følte at Mathisen trådde henne for nære i sykmeldingsperioden, da Mathisen ringte henne for å høre hvordan det gikk..

Kollega fikk tilrettelegging

– Kanskje følte hun at sykdommen var hennes ”område”, kanskje var hun redd for å miste jobben sin. Men jeg mener jeg handlet rett fordi sjefen har ansvar for de ansatte og for daglig drift. Og Norsk Gallup-undersøkelsen avdekker også at sykmeldte ønsker at sjefen skal bry seg, men i praksis skjer det svært sjeldent. Sjefens manglende tilstedeværelse tror jeg bidrar til at folk ikke kommer tilbake i jobb hurtig nok, sier Mathisen.

Hun forteller om en kollega på Stortinget som fikk kreft. Hun ble ikke sykmeldt, men fikk god tilrettelegging. Oppgaver ble fordelt litt mer på andre, og hun tok det roligere under og rett etter cellegiftbehandling.

– Vær litt ”mamma”

– Dette er et eksempel på at mye går an. Her er Nav en viktig ressurs faglig og økonomisk for arbeidsgivere hvis de trenger veiledning og hvis vil sette inn vikarer. Da kan Nav gi lønnsmidler til vikar slik at den sykmeldte ikke føler hun eller han belaster arbeidsplassen under sykefraværet eller hvis vedkommende må jobbe redusert en periode, sier Mathisen.

Som legger til:

– Ledelse er viktig. I dét ligger det også være litt mamma. Er du litt raus får du så mye tilbake.