Vil ha sykmelding som tema i lederutdanninger

Et sterkere NAV, trygge arbeidsplasser og arbeidsgivere som tar mer ansvar overfor sykmeldte medarbeidere. Slik vil tidligere Ap-statsråd få ned sykefraværet.

– Jeg tror mange leger helt sikkert kan følge opp pasientene bedre, men ansvaret for å bistå mennesker til å komme tilbake i jobb ligger ikke først og fremst her. Ansvaret ligger primært hos arbeidsgiveren og NAV i tillegg hos den sykmeldte, sier Rigmor Aasrud (Ap).

Av Bjørn Kvaal

Stortingsrepresentant Rigmor Aasrud (Ap) ønsker at bedriftsledere tar mer ansvar når medarbeidere blir sykmeldte. (Foto: Bjørn Kvaal)

Lite tid hos legen

– I Helsepolitisk barometer 2017 sier de sykmeldte at det er legen som gjør at de kommer seg tilbake i jobb, men aller helst hadde de ønsket at arbeidsgiver tok kontakt i sykmeldingsperioden?

– Organiseringen rundt allmenlegeordningen gjør at legen ikke har så veldig mye tid til den enkelte pasient. Likevel opplever mange at det er her de får mest hjelp til å komme tilbake i jobb. Jeg tenker at dette først og fremst sier noe om hvor mye det er på å hente på å styrke arbeidsgivers rolle overfor sykmeldte, sier Aasrud.

Aasrud sitter i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Hun har vært statsråd i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

Vil ha dyktigere sjefer

Aasrud tror mange arbeidsgivere tenker at sykdom hos ansatte som noe privat, selv om sykmeldingen ikke er det. Sjefen – og mange kollegaer – frykter de skal tråkke over folks grenser hvis de tar kontakt for å snakke om sykefraværet.

– Jeg mener arbeidsgiverne må bli dyktigere til å håndtere situasjonen når medarbeidere blir sykmeldte. Det finnes masse informasjon om dette, men jeg tviler om sjefene oppsøker denne kunnskapen. Det er også sjeldent jeg ser temaet under lederutdanninger, sier Aasrud.

Frykter IA blir glemt

Derfor er hun opptatt av at oppmerksomhet rundt Inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) holdes oppe. Gjennom trepartssamarbeidet har arbeidsgivere, arbeidstakere og myndighetene i fellesskap tatt ansvar for å få sykefraværet ned.

– Men nå virker det som om IA blir tatt for gitt hos mange. Da er faren at den kan bli glemt, sier Aasrud.

Vil styrke NAV

Hun vil ha sjefer som tør å snakke med den ansatte som er sykmeldt. Dette er viktig for å få fram restarbeidsevne, få kunnskap om medarbeiderens utfordringer, og noen ganger avdekke at problemet kanskje ligger et annet sted enn det som har gitt sykmelding.

En slik samtale ser Aasrud også som del av bedriftens arbeid rundt helse, miljø og sikkerhet (HMS).

– Arbeid gir som regel helse. Gode, trygge arbeidsplasser, med minst mulig midlertidige arbeidsavtaler, gir enda bedre helse, sier Aasrud.

Det andre målet til Aasrud er å styrke NAV. Hun vil øke kompetansen hos de ansatte slik at de blir flinkere til å se helheten i brukerens livssituasjon. I tillegg vil hun redusere antall brukere som den enkelte saksbehandler har ansvar for.

Trenger noen som ser deg

Hun viser til NAV på Hadeland som har jobbet med individuell jobbstøtte (IPS). Ved nærmest å fotfølge brukerne har de oppnådd en formidlingsprosent på 70.

– Noen ganger er livet så trått at du ikke orker å stå opp, åpne brev, møte opp til behandling også videre. Da trenger du en som ser deg, som hjelper deg å ta tak i eget liv, sier Aasrud.

Hele familien til behandling

– Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdstiltaket har nå satt ned en liste med 38 tiltak som skal bedre blant annet rehabiliteringsarbeidet i Norge. Bør hele apparatet rundt sykmeldte omorganiseres?

– Det vil jeg ikke mene noe om nå. Jeg vet bare at omorganisering er svært tidkrevende. Vi vet at mange går i gang med arbeidsrettet rehabilitering, og hvor årsak til sykmelding kan ligge et helt annet stede enn den rettighetsutløsende sykmeldingen som fastlegen har skrevet ut. Men ett sted må vi starte når et menneske ikke klarer å komme seg opp og frem på egenhånd. Da må kanskje miljøarbeidere inn i familien, eller hele familien må til behandling, sier Aasrud.

Vil ta tett samarbeid

Inntil hun ser en klar anbefaling for omorganisering av arbeidet til Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdstiltaket, så vil hun at de samarbeider tettest mulig der det er nyttig. Hun vil også at ansatte setter spørsmåltegn ved regelverk og utfordrer dagens praksis.

– Men arbeidsgivernes og arbeidstakernes organisasjoner må ville endring. Staten kan i liten grad vedta ting som angår dem uten at alle partene er motiverte. Så en eventuell omorganisering av de to direktoratene er lite hensiktsmessig hvis ikke partene deltar i arbeidet med å få sykmeldingene ned og at rehabiliteringsarbeidet blir mer målrettet, mener Rigmor Aasrud.

Litt heft med armbrudd

Selv har hun liten personlig erfaring som sykmeldt. Som ordfører i Gran på Hadeland fikk hun en gang vannkopper. Også brakk hun nylig armen. Da gikk hun på jobb som stortingspolitiker som vanlig, men brukte bare litt ekstra tid på å kle på seg om morgenen.