Terapi med jobbsnakk nytter – lær hvordan!

Pasienter med psykiske lidelser kan med fordel få jobbfokusert terapi. Behandlingsopplegg og erfaringer presenteres 12. februar på Diakonhjemmet sykehus.

Av Bjørn Kvaal

– Vi er ikke i mål når det gjelder forskning på hvordan jobbdimensjonen bør tas med når klinikere og andre jobber med sykmeldte arbeidstaker. Men ut fra det vi vet nå, kombinert med erfaring fra praksisfeltet, kan vi si hvorfor det er viktig at jobbdimensjonen tas med. Vi kan også gi konkrete anbefalinger om hvordan det kan gjøres.

Det sier psykolog Ragne Gunnarsdatter Hole Gjengedal.

Hun er enhetsleder ved Poliklinikken Raskere tilbake ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo.

God metode – for mange

  1. februar arrangerer Diakonhjemmet sykehus seminar om arbeid som behandling. Tema er «Jobbfokusert terapi for pasienter med psykiske lidelser»

På programmet står blant annet hvordan Helsedirektoratets Fagråd for arbeid og helse nå jobber, og deres anbefalinger for klinikere.

Professor Robert Drake er kalt individuell jobbstøtte (IPS) sin far. På seminaret vil han snakke om hva IPS er og hvorfor det kan være en god metode for mange ulike grupper.

Jobbstøtte for unge

Psykologspesialist Thomas Peel og jobbspesialist Thomas Strøm vil dele sine erfaringer med hvordan de har brukt IPS og jobbstøtte overfor unge i behandling.

Professor Silje Reme vil ta for seg jobbfokusert behandling ved sammensatte lidelser.

Psykologspesialist Marit Hannisdal og Danielle Wright ved Kompetansesenter for arbeid og psykisk helse vil innlede om behandlingsveileder for jobbfokusert terapi ved depresjon og angst.

Ny manual gir kunnskap

– Jobbfokusert terapi som del av evidensbasert terapi er etter hvert dokumentert som godt behandlingsopplegg. Den nye manualen, basert på erfaringer og forskning i Nederland, Tyskland og Norge, gir alle som jobber med rehabilitering og sykmelding viktig kunnskap, sier Ragne.

Hun og kolleger har sett på effekten av jobbfokusert terapi ved angst og depresjon. Forskning viser at denne behandlingsformen har god effekt med tydelig symptombedring og en klar reduksjon i sykefravær.

– Jobbsnakk må tidlig inn

Psykolog Ragne Gunnarsdatter Hole Gjengedal vil at arbeid og helse ses under ett i behandlingen. (Foto: Bjørn Kvaal)

– Kunnskapsoversikt viser at jobbelementet må inn umiddelbart ved behandling av angst og depresjon. Det reduserer tiden folk er langtidssykemeldte og forhindrer at de faller ut av arbeidslivet, sier Gjengedal.

Seminaret på Diakonhjemmet er rettet mot ansatte i arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, ved private institusjoner og i førstelinjetjenesten.

 Målet er ett behandlingsforløp

– Nye og gode behandlingsmetoder er svært viktig. Innen arbeidsrettet rehabilitering er arbeidsdimensjonen avgjørende for at brukerne skal få økt livskvalitet, gode behandlingsresultatet og økt funksjonsevne. Målet er få ett behandlingsforløp der arbeid og helse ses under ett, sier Gjengedal.