To direktorat vil jobbe tettere sammen

Arbeid er bra for helsa for de fleste av oss. Nå skal to direktorat samle kreftene for å styrke tiltak og forskning rundt arbeid, velferd og helse.

En rekke internasjonale studier viser at mangel på̊ arbeid ofte har negative helsekonsekvenser, og at arbeid oftest er helsefremmende. God helse i befolkningen fremmer på̊ sin side sysselsettingen.

Av Bjørn Kvaal

Skal styrke samarbeidet

Flere stortingsdokumenter har imidlertid pekt på̊ store utfordringer i sonen mellom arbeids- og velferdssektoren og helsesektorene.

Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) har svart med å lage en strategi der de gjør felles innsats for arbeid og helse. Ved å styrke samarbeidet skal de stå bedre rustet til å løse samfunnsutfordringene.

– Målet er et mindre fragmentert og langt mer strukturert samarbeid som tar utgangspunkt i de ordinære tjenestene, og i mindre grad de spesielle prosjektsatsningene som er vanlig i dag. Koordinert og samtidig innsats fra helse- og arbeidssektoren skal redusere tiden som stønadsmottaker og bistå̊ flere inn i arbeid. Det sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng og helsedirektør Bjørn Guldvog.

Sigrun Vågeng
Bjørn Guldvog

Hele strategien kan du lese her.

Mer arbeid og deltakelse

Målet skal nås ved å lage tilnærminger, samarbeidsmåter og tiltak som:

 •  legger til grunn at man oftest kan arbeide på̊ tross av helseutfordringer
 •  tydelig peker mot arbeid og deltagelse, og ikke ensidig fokuserer på̊ diagnostisering og sykdom
 •  retter seg inn mot de store og felles pasient/brukergruppene med psykiske helseproblemer, muskel/skjelettproblemer eller sammensatte utfordringer
 •  bidrar til koordinert innsats for å inkludere grupper av unge, innvandrere og eldre som står utenfor arbeidslivet
 •  sikrer langt større grad av samtidig og koordinert innsats i de medisinske og arbeidsrettede innsatsene
 •  styrker kommunikasjonslinjene og dialogen mellom arbeids- og helsetjenestene

– Skal samle de gode kreftene

Tettere samarbeid og en mer koordinert satsing skal bidra til at personer i yrkesaktiv alder skal få en mer effektiv, helhetlig og koordinert hjelp til å delta i arbeidslivet.

–Helsesiden har en lang og tung forskningstradisjon som kan bidra til å forbedre forskningen innen arbeid og helse, mens arbeidssiden har mye mer erfaring med nødvendige tiltak og kontakt med sykemeldte og arbeidsgiver. Strategien kan være med å samle de gode krefter fra begge sider.

Det sier Chris Jensen, daglig leder for Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering.

En arbeidsgruppe trekker særlig fram fire områder hvor det er behov for forbedringer.

 • Rydde i roller og ansvar.
 • Styrke kunnskapsgrunnlaget for videre utvikling av strategi og tjenester.
 • Felles arbeidsformer og tiltak.
 • Styrke kompetansen.

Foreslår 36 tiltak

Arbeidsgruppen mener det vil være nødvendig med en systematisk, felles innsats over lang tid. Det vil være behov for framstøt på̊ en rekke fronter for å bygge opp et fagfelt og meningsfulle, robuste samarbeidsformer som star seg over tid.

Arbeidsgruppen forslår 36 tiltak. Skal Chris Jensen trekke fram to punkter som er konkrete og i støpeskjeen nå, så nevner han:

 • Opprettelsen av et fagråd for arbeid og helse og felles samarbeid om konferanser.
 • Raskere tilbake-midler prioriteres til prosjekter med tett samarbeid mellom sektorene, hvor det nå pågår arbeid med å prioritere disse midler fra 2018.

Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet ønsker framover å legge større vekt på̊ at arbeid er en kilde til helse for langt de fleste – og la dette i større grad prege virksomheten i de to sektorene. Derfor trengs det å

 •  styrke kommunikasjonslinjene mellom arbeids- og helsetjenestene
 •  stimulere til større fokus på̊ helse/arbeid-agendaen både på̊ regionalt og lokalt plan
 •  styrke arbeidsfokuset innen helsetjenestene
 •  ta et felles ansvar for å utvikle effektfulle tilbud til den enkelte som integrerer arbeids- og helseperspektivene.

– Vil gi bedre tjenester

Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng og helsedirektør Bjørn Guldvog konkluderer:

– Vi er trygge på̊ at et målrettet arbeid vil bedre tjenestene til brukerne, gi bedre helse og øke deltakelsen i arbeid.