Faglig forvirring og misforståelser på teamet? Nytt kurs skal bidra til felles forståelse

Når teamet jobber sammen – i samme retning! Foto: Mostphotos

Det hender vi snakker forbi hverandre. Det kan være mange grunner til det, men ofte kan det skyldes at vi forutsetter at den andre har samme forståelse om begrep og konsepter som en selv. Hva mener jeg for eksempel når jeg sier at noen er «for syke» til å jobbe? Hva betyr det å være «frisk nok» til å jobbe? Hvis fagfolkene på teamet har ulik oppfatning av hva for eksempel arbeidsevne betyr, klarer vi fortsatt å hjelpe pasienten sammen, i samme retning – slik et team skal gjøre?

Av Olav Hahn
Rådgiver og pedagog, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Hver profesjonsutdanning har sitt fagspråk. Et begrep som har en helt klar definert betydning i en faggruppe kan ha en overlappende, men litt annen betydning i en annen profesjon. Dette gjelder nødvendigvis ikke kun selve definisjonen, men kan i like stor grad handle om begrepsforståelsen i en fag-kulturell kontekst. Som fagpersoner sosialiseres vi inn i en virkelighetsforståelse som er spesifikk og unik for vår profesjon.

Jobbfokus i rehabilitering krever felles forståelse på tvers av profesjoner

Når arbeidsdimensjonen inngår som en stor del av den faglige konteksten, som i rehabilitering der arbeid er i fokus, ser vi at tradisjonelle helsefaglige profesjonsutdanninger ikke har et like stort begrepsapparat for alt det et arbeidsfokus innebærer. Vi får med andre ord en gylden anledning til å utvikle en felles forståelse rundt sentrale begreper og konsepter som er viktige når team skal jobbe tverrfaglig, og der arbeid er et delmål. Det betyr at vi må snakke sammen om innholdet i disse begrepene og forsikre oss at vi er enige om hva for eksempel arbeidsevne betyr og hvordan vi skal bruke det.

Team som i utgangspunktet har et overordnet helsefokus har ofte en annen måte å organisere det tverrfaglige samarbeidet på enn team som jobber med ren arbeidsrettet rehabilitering. Når sykmeldte personer skal rehabiliteres tilbake i arbeid er det ofte slik at det faglige ansvaret for selve arbeidsdimensjonen i rehabiliteringen legges på enkeltpersoner innad i teamet. Det kan være en arbeidskonsulent, som regel en fagperson uten helsefaglig bakgrunn, en sosionom eller lignende. I det tverrfaglige samarbeidet, som er nødvendig for et helhetlig tilbud til deltakeren, vil det derfor være desto viktigere at det tverrfaglige teamet har en felles begrepsforståelse om sentrale temaer i skjæringsfeltet mellom arbeid og helse.

Nytt kurs for å styrke felles forståelse av sentrale begreper innen arbeid og helse

I et videreutviklet kurs har vi tatt utgangspunkt i vårt innføringskurs «Arbeidsfokus i rehabilitering» som tar for seg begreper som er sentrale når arbeid er et delmål i rehabiliteringen. Kurset har nå blitt utvidet og tilrettelagt for tverrfaglige team som ønsker å styrke sin tverrfaglige kommunikasjon og kompetanse når de jobber med arbeid som et delmål. Det er derfor viktig at alle profesjoner i teamet som har pasientkontakt deltar i kurset for å utvikle et felles begrepsapparat for arbeidsdimensjonen i rehabilitering.

Når det gjelder selve kurset, består det i utgangspunktet av fem rene fagmoduler. I tillegg har kurset blitt utvidet med en ekstra modul som spesifikt går på det tverrfaglige aspektet av rehabiliteringen. Vi ønsker dermed å bidra til en økt felles forståelse rundt begrep der arbeid og helse møtes, og legge til rette for bedre samarbeid i tverrfaglige team.

Vi tilpasser kurset til teamet ditt

Selve modulene presenteres som rene nettkurs som hvert enkelt teammedlem kan ta i eget tempo. Etter hver fagmodul gjennomfører vi en felles nettsamling på Teams der begreper og konsepter fra den konkrete modulen gjennomgås og diskuteres i felleskap slik at alle får en felles forståelse av hva dette kan innebære for nettopp ditt teams praksishverdag. På denne måten tilpasses kurset slik at det passer for ditt tverrfaglige team.

Det vil være naturlig at mange som deltar på kurset vil oppleve at mye er kjent og grunnleggende. Hovedhensikten med kurset er ikke nødvendigvis å tilegne seg kunnskap om nye begrep, men å sørge for at alle i det tverrfaglige teamet er omforent om betydningen av disse begrepene. Derfor vil selve diskusjonen i felleskap om disse begrepene være den viktigste komponenten for å legge til rette for en felles forståelse og kunnskap om temaer knyttet til arbeid og helse.

Vi tror at dette vil være et nyttig redskap for rehabiliteringstilbud som har arbeid som et av målene. Vi lanserer kurset nå i høst, og det er mulig å melde seg og sitt team på fra nå.

Finn ut mer og meld teamet ditt på >

Lurer du på noe?
Ta gjerne kontakt med meg