Funksjonsvurdering er viktig. Men opplysningene må deles bedre.

Nina Thunold Reime
Gode funksjonsvurderinger av den sykmeldte er viktig. Det sikrer brukene best mulig oppfølging. Men da må opplysningene deles bedre enn i dag. Overlege Nina Thunold Reime i Nav mener det kan gjøres i den digitale oppfølgingsplanen.

Av Bjørn Kvaal
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Nina Thunold Reime er koordinerende rådgivende overlege i Nav Vestfold og Telemark. (Foto: Bjørn Kvaal)

Navn: Nina Thunold Reime
Stilling: Koordinerende rådgivende overlege
Arbeidsplass: Nav Vestfold og Telemark


Reime var én av de 150 deltakerne på Åpen arena forrige uke. Deltakernes oppgave var å gi innspill til arbeid- og helsestrategien fra 2016, som nå skal revideres.

Hva synes du om årets Åpen arena?

– Dette var nyskapende og lærerikt! Det var første gang jeg deltok på Åpen arena, og metoden tiltalte meg. Økt bevissthet på hvilke perspektiver de ulike deltagerne bringer med seg, demokratiske prosesser i hva som ble tatt opp og hvordan temaene ble diskutert, tror jeg førte til at mange fikk økt innsikt i det mangefasetterte fagfeltet arbeid og helse.

Arrangørene gjorde en strålende jobb. Det var tydelig gjort gode forberedelser. Underveis fungerte alt som det burde – og med en god følelse av velvilje og glede gjennom dagen.

Lærte du noe nytt? 

– Jeg lærte mye nytt både fra helseperspektivet, fra brukere og forskere. Og så knyttet jeg nye kontakter, som er viktig i mitt videre arbeid.

Fikk du delt kunnskap og erfaring du er opptatt av, i så fall hva?

– Jeg fikk delt kunnskap og erfaringer om Nav sin samhandling med fastleger, helseforetakene og kommunehelsetjenesten i de gruppene jeg deltok i – både hvilke utfordringer som ligger der i praksis, men også hva vi har erfart at fungerer godt og noen nye ideer.

I to av gruppediskusjonene fremmet jeg selv tema.

Det første temaet var et forslag om utvikling av et normert verktøy til bruk ved funksjonsvurdering. Et digitalt samhandlingsverktøy, der alle partene kan skrive sine egne vurderinger og lese hverandres innspill (lege/behandler, Nav, pasient/sykmeldt og arbeidsgiver). Verktøyet kan sikre at alle relevante opplysninger i en funksjonsvurdering er med, og det kan tilpasses bruken rent praktisk for eksempel ved oppstart sykmelding, ved vurdering av aktivitetskravet, ved inngang til Arbeidsavklaringspenger og så videre. Gode funksjonsvurderinger gjøres på den måten tverrfaglig og med god brukermedvirkning. Og alle vurderingene og innspillene er transparente for alle partene i oppfølgingen. Gode funksjonsvurderinger er viktige både for å sikre bruker best mulig oppfølging og riktige tiltak, men også for å sikre rett ytelse til rett tid. Vi tenkte at et slikt verktøy ville kunne integreres i den digitale oppfølgingsplanen.

Det andre temaet jeg fremmet var en utdypning fra et gruppearbeid dagen før om etablering av HelseIArbeid-poliklinikkene. Der foreslo vi behov for å endre prioriteringsveilederen for å sikre riktig gruppe inn til dette tiltaket og behov for mer normering/faglige retningslinjer om innholdet i individtiltaket. Tilbudet bør også være uspesifikt i forhold til diagnose for å kunne romme de med funksjonelle lidelser, og uten et jag om å sette en diagnose.  

Det er mange synspunkter som kom opp, men var det noe som ble lite diskutert?

– Jeg tror vi i for liten grad fikk frem momenter rundt fastlegenes nøkkelrolle i samhandlingen mellom Nav og helse om bruker/pasient, og hva som kan gjøres for å bedre/lette denne. Jeg skulle ha ønsket meg flere deltagere med fastlegeperspektivet. 

Hensikten med Åpen arena var å gi innspill til arbeid- og helsestrategien. Var innspillene som kom opp relevante?

– Det virket på meg som de fleste av innspillene som kom opp var relevante for revideringen av strategien, men jeg tror ikke alle aktuelle aspekter ble fremmet her. Derfor er det viktig med en bred høring av alle relevante instanser i forkant av revideringen av strategien.

Hva er det viktigste du mener direktoratene må ta med seg i strategien, når den nå skal revideres?

– Det blir viktig med noe mer normering av tjenestetilbudene som ønskes etablert, og jeg synes også det er viktig med tydeliggjøring av forpliktelser innenfor Nav og helse. Jeg ønsker meg også klarere retning for hvilke tjenester som bør utvikles i kommunene og hvilke som bør ligge i helseforetakene.

Metoden for å gi innspill på til direktoratene kalles Open space. Var dette er god måte å gi innspill til direktoratene på, i forhold til for eksempel å sende inn skriftlige synspunkt?

– Dette var en veldig god måte å gi innspill til direktoratene på. Men det er også viktig at direktoratene får inn innspill skriftlig fra sine «linjer» og fra alle relevante instanser forut for revideringen av strategidokumentet.