Hva er effekten av HelseIArbeid-klinikkene? Svaret kan ligge hos 2500 nordlendinger.

Et forstørrelsesglass over teksten "HelseIArbeid"

HelseIArbeid-klinikker finnes nå i fem fylker. 2500 nordlendinger skal delta i en studie for å se om tilbudet gjør at flere sykmeldte kommer i arbeid.  

Av Bjørn Kvaal
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Pasienter som fra august 2021 har henvisning til HelseIArbeid-klinikkene i Nordland og Troms og Finnmark, vil bli spurt om de vil delta i en større studie. Formålet med forskningen er å se om HelseIArbeid-klinikkene gir raskere retur til arbeid etter sykmelding, og om pasientene blir værende i jobb over tid. 

Deles i tre grupper 

De pasientene som takker ja til å delta i forskningsprosjektet skal tilfeldig deles inn i tre grupper: 

  • En gruppe vil få tilbud om time ved HelseIArbeid innen fire uker. 
  • Den andre gruppen vil få tilbud om time ved HelseIArbeid 10 – 12 uker etter henvisning. Dette tilsvarer fristene for behandling HelseIArbeid vanligvis opererer med. 
  • Den siste gruppen vil få tilbud om time etter 52 uker, og er det som i vitenskapelig sammenheng kalles en ventelistekontroll. Under denne venteperioden kan pasientene benytte seg fritt av andre behandlingstilbud, enten etter henvisning fra fastlege eller på eget initiativ. Hensikten er at gruppens tilbud skal gjenspeile det tilbudet de hadde hatt dersom HelseIArbeid ikke eksisterte.  

Må vente hvis de sier nei 

Nils Abel Aars er i gang med å forberede forskning på effekten av HelseIArbeid-klinikkene i Nord-Norge. (Foto: Privat) 

Oppdelingen av ulike pasientgrupper kalles randomiserte kontrollerte studier (RCT). Enkelt forklart betyr randomiserte kontrollerte studier at man gjennom loddtrekning deler inn pasienter i tilfeldige behandlingsgrupper.  Etterpå sammenligner man gruppene. Dette omtales ofte som «gullstandarden» når man skal undersøke virkningen av en behandling

Forskernes mulighet for å kunne prioritere noen pasienter framfor andre i prosjektet i Nord-Norge, tross for at alle har henvisning til HelseIArbeid-klinikk, er godkjent av Regional medisinsk etisk komité. 

– Skal vi ha mulighet til å gjøre en randomisert kontrollert studie, er dette en riktig og nødvendig måte å gjøre det på for å kunne skille mellom ulike behandlingsopplegg og pasientforløp, sier Nils Abel Aars. 

Han er ansatt ved HelseIArbeid-klinikken i Bodø og foreløpig eneste heltidsansatte forsker i prosjektet.  

Betales av Helse nord RHF 

– Hva hvis pasienter har store smerter og plager og har behov for hjelp, men ikke ønsker å delta i  studien? 

– Med svært omfattende og akutte plager er trolig ikke HelseIArbeid-klinikken det rette stedet for dem. De bør da først få en diagnose og oppfølging i andre deler av helsevesenet, sier Aars. – Videre har vi ikke nok kunnskap på dette tiltaket til å hevde at det er bedre enn andre tilbud som er tilgjengelig, det er hele bakgrunnen for studien vi skal i gang med. 

Forskningen gjennomføres av Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse (Kaph). Arbeidet er finansiert av Helse nord RHF. Budsjettet er 6,6 ,millioner kroner. Prosjektet ledes av Arnstein Mykletun, forskningsleder ved Kaph. 

Rekrutterer 200 pasienter hver måned 

De fem HelseIArbeid-klinikkene i Nord-Norge og Opptreningssenteret i Finnmark starter rekruttering av pasienter i august 2021. Målet er 200 pasienter hver måned og rekrutteringen vil pågå til mars 2023. Da skal pasient nummer 2500 ha fått tilbud om å delta. 

Pasienter under 23 år kan ikke delta i undersøkelsen. Disse har krav på oppfølging av hjelpeapparatet innen 65 dager ved psykiske lidelser. De vil derfor ikke kunne blir fordelt på gruppe to (tre måneders ventetid) og tre (inntil ett års ventetid). 

Pasientene skal svare på spørreskjema, og forskerne vil i tillegg ha tilgang på registerdata. Det vil si at de kan se ut fra trygdeytelser og arbeidsforhold før og etter henvisning til HelseIArbeid-klinikk om oppfølgingen ved klinikken fører til at flere kommer tilbake i jobb. 

Endelig svar i 2028 

Registerdataene skal følges i fem år. De endelige analysene vil derfor skje i 2028. Men det vil være mulig å undersøke om HelseIArbeid gir større grad av retur til arbeid på kort sikt, for eksempel etter ett år – altså i 2024. 

I prosjektet er det samarbeid med Nav Arbeidslivssenter Troms og Finnmark og Nav Arbeidslivssenter Nordland. Forskningspartnere er King’s College London, University of Sidney, University of New South Wales, Sydney, Australia, TNO Nederland, South West London & St George’s Mental Health NHS Trust, Orygen Australia, London School of Economics and Political Science og UiT. 

Kartlegger også IPS 

Forskningsprosjektet bygger på et opparbeidet forskningsmiljø som var involvert i et annet relatert prosjekt på individuell jobbstøtte (IPS). Dette kom i gang etter tildeling fra Norges forskningsråd som del av Helsevel-programmet. Arbeidstittelen her var «We know Individual Placement and Support (IPS) works in clinical trials. Can it improve outcomes for patients in the real world?».