Kompetansespredning via kjernegruppe av arbeidsrettede rehabiliteringsklinikker

Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering bygger opp og sprer kompetanse om arbeidsrettet rehabilitering til helsepersonell innen rehabilitering, brukere, myndigheter og ellers andre med interesse for fagfeltet vårt. Her har kjernegruppen en avgjørende rolle for å nå ut i hele landet.

Av Chris Jensen
leder, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Den nasjonale kompetansetjenesten skal på sikt bygge opp regional kompetanse. Et sterkt landsdekkende nettverk av klinikker, som driver med arbeidsrettet rehabilitering (ARR), er en forutsetning for å hente og spre kompetanse i hele landet. Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering har derfor inngått samarbeidsavtaler med en klinikk i hver helseregion for å formalisere et nasjonalt nettverkssamarbeid.

På Møteplassen 2018 jobbes med tema fra ARR-veileder

Institusjonene

På nåværende tidspunkt inngår disse institusjoner i kjernegruppen:

Klinikken ved Rehabiliteringssenteret AiR, hvor NK-ARR er lokalisert, inngår også som en naturlig del av kjernegruppen.

Kjernegruppen ønsker utadtil å være en sterk faglig stemme, være synlig i det faglige rehabiliteringsmiljø og i felleskap forsøke å påvirke relevante politiske beslutningsprosesser. Vi ser behovet for å trekke frem styrken ved intensive arbeidsrettede rehabiliteringsprosesser, som tiltak overfor langvarig sykmeldte med komplekse problemstillinger som hindrer dem i å stå i arbeid. Vi ser også et behov for å synliggjøre rollen til arbeidsrettet rehabilitering i tiltakskjeden for sykmeldte, både i helse- og i arbeids- og velferdssektoren.

Kjernegruppen ønsker å stimulere til kunnskapsoverføring og generering av ny kunnskap på tvers av institusjoner og gjennom dette stimulere til økt kvalitet i ARR og i andre programmer med arbeid som mål.

Aktiviteter

Kjernengruppens overordnede oppgave er i fellesskap å styrke fagfeltet ARR, blant annet gjennom fagutvikling, forskning og kompetansespredning. Kompetansetjenesten leder samarbeidet, og kjernegruppen definerer og avtaler samarbeidsprosjekter i fellesskap.

Kjernegruppen har siden 2016 jobbet med to hovedoppgaver:

  1. Å utvikle og implementere en modell for monitorering av behandlingsresultater i ARR-feltet – et kvalitetsregister for arbeidsrettet rehabilitering.
  2. Å skrive en veileder for arbeidsrettet rehabilitering

Begge deler er gjennomført, dels ved opprettelsen av et kvalitetsregister for arbeidsrettet rehabilitering og dels ved at første versjonen av ARR-veilederen nå er tilgjengelig på arbeidoghelse.no. Det arbeides selvfølgelig videre med begge deler. Kvalitetsregisteret skal driftes, og det arbeides for å få flere klinikker til å bli med i registeret. ARR-veilederen skal videreutvikles, både i form og innhold.

Fremover vil vi være bedre til å legge til rette for hospitering for andre klinikker som ønsker å lære om arbeidsrettet rehabilitering. Kjernegruppen vil også kunne ha en større rolle i annen type kompetansespredning, f.eks. som medarrangør av arrangementer.

Forskningsprosjekter inngår som en del av de felles aktiviteter, men ikke bare i kjernegruppen. Kompetansetjenesten er og skal være involvert i prosjekter med flere institusjoner i vårt nettverk, og også med andre aktører som er relevante for oppfølging av sykmeldte. Det skal synliggjøre betydningen av arbeidsrettet rehabilitering og hjelpe med å svare på hvem som trenger ARR og hvordan vi bedre identifiserer og henviser de rette sykmeldte til ARR i spesialisthelsetjenesten.