Presenterte nyeste RTW-forskning

Forskningen om hva som hjelper sykmeldte med å komme tilbake i jobb må ut til klinikere, praktikere og Nav-ansatte. 120 deltakere møtte opp da kunnskap skulle deles.

Av Bjørn Kvaal

Return to work-seminaret (RTW) på Gardermoen 20. september presenterte dagsaktuell norsk forskning rundt utfordringer med sykefravær.

Unge forskere

Fordi det er stipendiater og unge forskere som gjør mye av arbeidet med forskningen, var det disse som holdt mesteparten av  innleggene.

Arrangør av seminaret var Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK-ARR), Uni Research Helse og Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU.

Skal jobbe sammen

– Alle tiltak eller intervensjoner som skal hjelpe sykmeldte er avhengig av at det finnes arbeidsplasser som kan ta imot den ansatte etter fraværet. Ofte krever det at vi har bedrifter som vil samarbeide rundt pasientene. Dette bidrar til godt og viktig grunnlag for forskning rundt RTW, sier daglig leder Chris Jensen ved NK-ARR.

Bakgrunnen for konferansen er også at Helsedirektorat og Velferdsdirektoratet nå skal samarbeide bedre enn tidligere.

– Vi må skjerpe oss litt i dette i landet. Oljeinntektene går ned. Derfor må vi få maksimalt ut av det vi har. Innen arbeid og helse trengs det å se ting bedre i sammenheng. Vi må utvikle og deretter dele ny kunnskap, sier seniorrådgiver Håkon Lund i Helsedirektoratet.

Skal ut av forskerhulene

De to direktoratene har oppnevnt et felles, nasjonalt fagråd innen helse og arbeid. Ett av målene er at forskerne må ut i forvaltning og tjenestene. Det er én av årsakene til denne konferansen.

Chris Jensen oppsummerte innledningsvis kort hva som betyr mest for at sykmeldte kommer tilbake i arbeid:

Torill Helene Tveito (til venstre) fra Uni Research og Chris Jensen og Irene Øyflaten fra Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering. (Foto: Bjørn Kvaal)
  • Selvforståelse og mestring
  • Interaksjon med arbeidsplass
  • Regelverk knyttet til økonomisk støtte
  • Støtte fra aktører utenfor arbeidsplassen.

Får feil type hjelp

Under sykefraværsoppfølging ønsker den sykmeldte første og fremst oppfølging av arbeidsgiveren og fastlegen. Sykmeldte opplever imidlerrtid at det ikke er sjefen, men fastlegen som oftest bidrar til at de kommer tilbake i jobb.

– Folk får ikke hjelp, de får hjelp, men den virker ikke, eller de forventer noe annet enn de får, sier Jensen.

Forskningsleder Torill Helene Tveito ved Uni Research mener konferansen bidrar til å nå ut om hva det forskes på og resultatene av forskningen.

– For mange av oss er formidling av forskningen vår kronen på verket etter mye jobbing over lang tid. Nettverket på konferansen gir oss kontakt med praksisfeltet pluss viktige innspill og ideer til nye forskningsprosjekter. Slik kan vi forankre forskningen i reelle problemer i den virkelige verden, sier hun.