Erfaringer fra Åpen arena

Åpen arena 2015

Målet med Arbeid og helse – Åpen arena er å lage bedre tjenester slik at folk kan komme tilbake til og stå i arbeid. Men hvilke tjenester er det som utvikles, og på hvilken måte? I januar 2015 jobbet 17 grupper med til sammen 11 ulike utfordringer. For å vise konkret hva gruppene jobber med har vi valgt å presentere to erfaringer fra Åpen arena i 2015.

STAiR-prosjektet

Skrevet av Monica Eftedal
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Tidligere publisert på Virk

I STAIR-prosjektet samarbeider forskere, ARR poliklinikk og AiR-klinikk for å få bedre kunnskap om hvilket tilbud som er mest effektivt for ulike grupper av deltakere. Prosjektet har som mål at vi ikke bare skal kunne uttale oss om effekt, men også om hva som faktisk gjøres ved klinikkene og hva som kan bidra til å forklare hvorfor de oppnår de resultatene de gjør. Som et ledd i dette arbeidet, har begge klinikkene arbeidet med sine programteorier i samarbeid med forskere, og ledet av Ulrik Gensby. Det vil si at klinikkene har jobbet med å beskrive sine målsettinger på lang og kort sikt, programmets komponenter og ressurser og hvilken sammenheng dette har med de resultatene de oppnår.

Åpen arena 2015

På Åpen arena 2015 bestemte vi oss for å bruke denne anledningen til å til diskutere programmene på tvers av klinikker, og bli bedre kjent med hverandre, og kanskje komme fram til hvordan klinikkene kunne jobbe videre med utvikling av egne programteorier og tjenester.

Nytteverdi: På arenaen fikk vi bragt alle sammen, som til da hadde jobbet hver for seg. Det ble skapt er tidsrom på to dager der vi fikk anledning til å jobbe med temaet sammenhengende over de to dagene. Kombinasjonen med faglig påfyll som vi kunne ta med oss inn i gruppen og diskutere relevans i forhold til eget gruppearbeid ga også nye perspektiver på det arbeidet som ble gjort ved klinikkene. Slik har vi fått en felles referanse i det videre arbeidet. Begge klinikkene identifiserte områder de ønsket å jobbe videre med, og det planlegges et nytt felles møte i løpet av høsten.

Dette ville jeg gjort annerledes: Det vi ville gjort annerledes om vi skulle gjort det en gang til, var det å jobbet mer med en spisset problemstilling i forkant av møteplassen og godt mer i dybden på denne. I tillegg hatt en stor skjerm slik at vi lettere kunne få vist forskjeller og likheter mellom klinikkenes programteorier og diskutert dette.

«Arbeid som mål» i diagnosespesifikke rehabiliteringsprogrammer

Skrevet av Chris Jensen
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Tidligere publisert på Virk

Der er økt fokus på arbeid som mål i diagnosespesifikke rehabiliteringsprogrammer, og det er et behov for generelle anbefalinger til hvordan man kan løse dette i praksis. Det ble derfor etablert 3 arbeidsgrupper på «Arbeid og helse – Åpen arena» i januar 2015. Gruppene fikk i oppgave å foreslå tiltak som sikrer at «arbeid som mål» ivaretas i alle rehabiliteringsprogrammer. Også der hvor hovedmålet egentlig er økt funksjonsevne etter behandling for spesifikke sykdommer, som for eksempel kreft eller lungesykdom. I alt 25 personer fra 16 forskjellige klinikker og sykehus deltok i arbeidet.  Forslagene var tenkt som et bidrag for rehabiliteringsinstitusjoner, da «arbeid som mål» vil kunne innføres på forskjellige måter. Det blir opp til hver enkelt rehabiliteringsinstitusjon å velge hvilke løsninger som best passer til deres tjenester.

Dette har også inspirert Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering til å utvikle et 1-dags kurs for klinikere i diagnosespesifikke rehabiliteringsprogrammer, som skal hjelpe til med at arbeid som mål inngår i programmene. Vi planlegger at kurset kan tilbys fra 2016.

Erfaringer fra Åpen arena

Arbeidsgruppene på Åpen arena kom fram til at det er et behov for mer kunnskap, og erkjennelse av følgende:

Helse vektlegges mest i dag. Konsekvenser av nedsatt funksjonsevne for å ivareta arbeid må bli tydeligere på et tidlig tidspunkt.
Arbeid er et verktøy for rehabilitering og et middel til bedre helse. Det er også en hjelp til å flytte fokus fra smerte til arbeid.
Arbeidsevne må vurderes tidlig, det må legges en plan for å komme tilbake i arbeid eller for å bevare arbeid og det må legges til rette for å følge opp planen. Enkle verktøy kan tas i bruk, det handler mer om også å ha fokus på arbeidsdimensjonen under rehabiliteringen enn å iverksette omfattende kartlegginger og tiltak.
Samhandling er nødvendig. Sykefraværsoppfølging og aktivitetsplaner involverer arbeidsgiver, helsetjeneste og Nav.

Herunder ses hovedelementene i sykefraværsoppfølgingen det første året. Uten samhandling vil oppfølgingen bli lite effektiv.