Fikk påfyll i Drammen

Har du vært på konferanse og fått mange gode ideer, men opplever at energien du fikk blir borte når du kommer tilbake på jobb? Åpen arena skal holde gjennomslagskraften oppe.

Av Bjørn Kvaal

Å delta på Åpen arena innebærer at deltakerne skaper sammen. Det vil si at de oppnår resultater i felleskap som bidrar til å bringe deltakerne og arbeidet i prosjektet videre. Blant annet lages det konkrete planer for utvikling av prosjekter som er viktige for deltakerne.

Sekretariata for brukerutvalgene i Arbeids- og velferdsdirektoratet ledet gruppen som jobbet med unge og medvirkning og som skulle planlegge en konferanse om unge og medvirkning. Her diskuterer Nathalie Olsen, Brukerrådet for unge i Sør-Trøndelag, Anders Nordanger fra Fagforbundet i Bergen, John P. Grace fra Medvirkningsagentene i London og Kirsten Bakke fra Sentralt brukerutvalg i Nav. (Foto: Bjørn Kvaal)

Flere yngre deltakere

Åpen arena i Drammen i april var det et bredt spekter av aktører i skjæringsfeltet mellom arbeid og helse. Det spesielle på denne samlingen var det høye antallet unge brukere som deltok. I tillegg var fylkeskommuner og kommuner representert. Fra tjenesteleverandørene, altså spesialisthelsetjenesten der ARR-institusjoner hører inn under, var det praktikere, FOU-medarbeidere og ledere.

Se hele programmet for samlingen her.

– Åpen arena begynner nå finne en form og innhold som tyder på at omdømmet og nytten av samskaping, læringssirkler og fasilitatorkurs blir lagt merke til, sier Marianne Sempler ved NK-ARR.

Sammen med kollega Toril Dale ledet hun samlingen som gikk over to dager.

– Dette styrker fagområdene

– Jeg sitter igjen med et inntrykk av at alle gruppene var godt fornøyde med og til dels overrasket over resultatet fra de to dagene, sier Sempler.

Hun får støtte fra seniorrådgiver Håkon Lund i Helsedirektoratet, som deltok på samlingen i Drammen:

– Flere fagområder burde sjekke ut hvordan de kan jobbe bedre med innovasjon og nytenkning. Arbeid- og helsefeltet er heldige som har Marianne og Toril, sier han.

Lund mener helsemyndighetene og velferdsmyndighetene har hatt mye nytte av Åpen arena og «open-space» metodikken, og vil ha det også fremover.

– Må legge bort telefonen

– Det har betydd mye for samarbeidet mellom de to sektorene. Kompetanse om fasilitering av innovasjon og samskaping bør etter mitt syn være pensum og et krav til alle ledere og mellomledere på arbeid og helse feltet, men også i andre fagområder. Jeg syns lederne i Helsedirektoratet burde kunne lære seg dette og dermed bli flinkere til å utløse potensialet som ligger i kreative prosesser i tverrfaglige grupper. Dette vil kunne styrke fagområdet, sier Lund og gir denne oppfordringen:

– Det holder ikke bare å snakke om digitalisering og gevinstrealisering. Legg bort nettbrett og telefoner, lytt aktivt til hverandre og finn frem til nye tanker og ideer.

Bedre oppfølging med ny app

Deltakerne var samlet i fire grupper med ulike oppgaver de skulle jobbe med:

  • JobbHelse: Interaktive tjenester for oppfølging av arbeidshelse. Ønsket resultat var å planlegge en app for oppfølging av arbeidshelse. I tillegg skulle gruppen lage grunnlaget for en prototype på en ARR-tjeneste for oppfølging av arbeidshelse.
  • FOU-strategi – innsikt og perspektiver. Deltakerne skulle her jobbe med å berike grunnlaget for forskningsstrategien, få oversikt over pågående og planlagte prosjekt og få innsikt i det som har noe å si for forskningsstrategien. Skulle for eksempel noe omprioriterts?
  • Unge og medvirkning. Hvordan lage en stor konferanse om unge og medvirkning? I tillegg til brukere, tjenesteleverandører, myndighetspersoner og en forsker, delte to engelske deltakere med lang erfaring fra medvirkningsprosesser sine erfaringer. På gruppen var det også to deltakere fra Romania som jobber innenfor frivillighet. De utenlandske gjestene skulle styrke det internasjonale perspektivet på arrangementet.
  • Pusterommet er et prosjekt mellom bibliotek, folkehelse, ungdomsmedvirkning i Vestfold. Horten kommune ønsker å videreføre prosjektet. Hvordan kan det gjøres, og hva skal prosjektet inneholde?

Gruppene ble ledet av fasilitatorer som har fått opplæring og trening gjennom fasilitatorkurs og læringssirkler i regi av NK-ARR.