Fikk servert femti forslag til bedre arbeid- og helsestrategi

Innspillene til arbeid- og helsestrategien overleveres til direktoratene
I går fikk Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet overlevert femti forslag som skal forbedre arbeid- og helsestrategien. Direktoratene skal nå bruke det de mener er de beste innspillene for å skape økt aktivitet og deltakelse i arbeidslivet.

Av Bjørn Kvaal
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Målet med Åpen arena 22. og 23. januar var å finne fram til hva som bidrar til økt aktivitet og deltakelse i arbeidslivet og samfunnet. Og hva som er til beste for arbeidssøker, arbeidstaker og arbeidsgiver. Dette skal så inn i arbeid- og helsestrategien, når denne nå skal revideres.

Fikk selv bestemme programmet

I to dager fikk de 150 deltakerne selv bestemme hvilke emner som skulle diskuteres. Ved hjelp av metoden «Open space» fikk alle muligheten til å ta opp ett eller flere emner som de brenner for, og til å invitere folk som er opptatt av det samme inn i sin gruppe. De som kom, hadde med seg bruker- og pasientperspektiv, innsikt fra arbeidsgiverens ståsted, erfaringer fra praksisfeltet som veileder i Nav eller som ansatt innen helse eller rehabilitering, forskerperspektiv eller lederperspektiv. Hver gruppe diskuterte utfordringer og muligheter, og formet til slutt gruppens felles innspill til strategien.

Nå er alle innspillene sendt til Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Her får seniorrådgiver Stian Kersenboom Johnsen (fra venstre) i Arbeids- og velferdsdirektoratet og seniorrådgiver Randi Røed Andersen i Helsedirektoratet meter på meter med innspill til revideringen av arbeid- og helsestrategien. De overleveres av seniorrådgiver Marianne Sempler og innovasjonsleder Toril Dale ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering. (Foto: Bjørn Kvaal)

Utfordringer i kø

– Det er med ydmykhet og nysgjerrighet jeg har lyttet til innspillene i gruppene. Direktoratene har fortsatt utfordringer med å finne rett tiltak til rett person. Det er fortsatt en jobb å gjøre med finansieringsordningene, finne faglige anbefalinger for å nå målene politikerne har satt, og å få mer og bedre kompetanse og felles forståelse av hva arbeid betyr for helsen. Og vi må komme tidligere til når det skal settes i verk tiltak hos brukerne, blant annet, oppsummerte seniorrådgiver May Cecilie Lossius i Helsedirektoratet.

– To kjempespennende dager, det har vært givende å være med i gruppene. Jeg har hørt mange perspektiv. Vi skal nå tenke stort og visjonært, samtidig gjøre det håndgripelig og forståelig når skal strategien skal lages, sa seniorrådgiver Stian Kersenboom Johnsen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Han takket også alle deltakerne som brukte av sin tid for å styrke fagfeltet, og Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering for tilrettelegging under Åpen arena.

Innspill fra mange ulike perspektiver

Her er noen av overskriftene på forslagene, spørsmålene og innspillene som deltakerne under Åpen arena 2020 hadde til den nye strategien for arbeid og helse :

 • Hvem skal koordinere  arbeid og helse der folk er friske/syke og bor i kommunene?
 • Tenk på sammenhengen mellom fattigdom, helse, arbeid, problemløsning
 • Behov for  bedre rutiner/metoder i helsesektoren for å identifisere de rette pasientene til arbeidsrettede helsetilbud
 • Hvordan kan kommunale psykiske helsetjenester bidra til økt arbeidsdeltakelse?
 • Hva skjer om man blir syk før arbeidslivet starter?
 • Brukerstyrte lavterskeltilbud
 • Er arbeid alltid bra for helsa? Hvor mye? Hva slags?
 • Arbeid med å etablere et eget «Arbeid og helse» fagområde
 • Hva er barrierer og ressurser i dagens system når det gjelder oppfølging av sykmeldte og retur til arbeid?
 • Frivillighet som arbeidslivstrening, kompetanseheving.
 • Arbeid og helse i spesialisthelsetjenesten: bærekraftig opplegg, tverrfaglig koding, behov for egen definisjon i ISF
 • Kvinner har høyere sykefravær enn menn. Hva forårsaker det, og hva kan gjøres for å forhindre det?
 • Datakollektiv «Hverdagsteknologi», lavterskeltilbud for personer med brukererfaring med rus.
 • Erfaringer etter to år i spesialisthelsetjenesten med poliklinisk behandling for mild til moderat angst
 • Ved redusert arbeidsevne – rett arbeid ekstra viktig – rasjonell tilpasning
 • Ressursfokus frisklivsfaktorer
 • Hva er effekten av langvarig lønnstilskudd?