Hørt om fasilitering, og vil lære hva det er?

”Alle” snakker om samskaping. Men hva er det – og hvordan kan du lede prosesser så samskaping ikke bare blir tomme ord? Nå kommer kurset som lærer deg metoden.

20. september arrangeres det kurs i fasilitering. Tilbudet er for ansatte i brytningsfeltet mellom arbeid og helse. Formålet er å gi en innføring i fasilitering. Det vil si hvordan du kan lede prosesser slik at alle deltakerne i et utviklingsarbeid blir hørt og de gode erfaringene og synspunktene blir tatt i bruk.

Av Bjørn Kvaal

Holder gruppen samlet

– Samskaping mellom arbeid og helse må styrkes. Det kan skje ved at utdannede fasilitatorer sørger for prosess og framdrift i utviklingsarbeid, mener Marianne Sempler ved NK-ARR. I bakgrunnen Toril Dale. (Foto: Bjørn Kvaal)

Dagskurset arrangeres av Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK-ARR).

Det er krevende å holde en gruppe samlet over flere timer. Noen er veldig på, andre melder seg ut. Meninger brytes og erfaringer deles. Hva skal gruppen jobbe videre med, hvordan blir ny kunnskap implementert når man kommer tilbake i arbeidshverdagen?

Dette er noen av temaene som vil bli tatt opp på kurset. Målgruppe er ledere og praktikere med utviklingsoppgaver.

Bakteppet er at det trengs ny og bedre samskaping mellom mennesker og mellom fagmiljø. I artikkelen ”Dette er seks veger til samskaping” kan du lese mer om hva samskaping er og hvorfor det er viktig.

Lærer å ta ansvar

På fasilitatorkurset lærer man å ta ansvar for prosess og framdrift i utviklingsarbeid.

– Velferdsstaten er under press, og demokrati kan ikke tas for gitt. Derfor må vi samhandle på nye og bedre måter. Innen «Arbeid og helse» handler det for eksempel om hvordan mennesker kan samhandle slik at brukerne får bedre hjelp, og at hjelpen er godt økonomisk, faglig og ideologisk forankret i samfunnet.

Det sier Marianne Sempler. Hun er utviklingspedagogisk seniorrådgiver ved NK-ARR og én av kursholderne på samlingen på Gardermoen 20. september.

Gjør deltakerne gode

Fasilitatoren har noen likhetstrekk med en prosessleder. Men fasilitatoren skal i enda større grad legge til rette, utfordre og bidra til at deltakerne i gruppen blir gode. Fasilitatoren eier prosessen, deltakerne eier innholdet og sammen skaper de resultatene.

– Da trenger fasilitatoren teoretisk kunnskap, verktøy, metoder og deretter trening for å oppdage fallgruver og hva som løfter diksjonen i gruppen, sier Sempler.

Fasilitering har blitt vanlig i flere land. Mange som har tatt utdanning i dette faget er med i International association for fasilitators. Disse deler sine erfaringer på nettstedet og på konferanser. I Norge er NK-ARR blant dem som har holdt på lenge med fasilitert samskaping, etter at de startet i 2008 med Arbeid og helse Åpen arena.

Endrer egen arbeidsplass

De som tar utdanning i fasilitering, skal senere kunne lede arbeid med bredt sammensatte grupper. Et viktig mål blir å jobbe med endring av praksis på egen arbeidsplass.

– Hvis vi forstår nytten og viktigheten av samskaping, så vil det også være enklere å oppnå endringer i eget arbeid og i samhandling med andre, sier Sempler. – Både teori og praksis viser at vi trenger fasilitatorkompetanse for å få gode prosesser og resultat.

Kurset holdes dagen etter Inkluderingskonferansen 2017 på det samme hotellet som konferansen.

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre