Navs oppfølging av brukere

NAVs oppfølging av brukere

Skrevet av Chris Jensen
Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Tidligere publisert på Virk

Nav har fått mye oppmerksomhet den seneste tiden; kritikk fra ekspertutvalg og at de må ha ny direktør innen kort tid. Ekspertutvalget pekte på at det ble brukt for mye ressurser på administrasjon og for lite tid på brukeren. Nesten samme konklusjon kom vi til i rapporten vi skrev sammen med SINTEF om ordningen med arbeidsavklaringspenger.

I rapporten vår fant ut at det ble brukt mye tid hos NAV på arbeidsevnevurderinger og dokumentasjon i forbindelse med innvilgelse av ytelsen, men lite tid til oppfølgning av brukerne etter innvilgelse. Det er ikke et problem å bruke mye tid hvis det sikrer rett ytelse til rett person, men det er et problem hvis noe av dette arbeid ikke er relevant for å få brukeren tilbake i arbeid.

Vi tror manglende tid til oppfølgning er et større problem enn manglende arbeidslivskompetanse på NAV kontorene. I våre intervjuer med brukerne har vi ikke fått belegg for å påstå at NAV-ansatte mangler denne kompetansen. Brukerne har pekt på manglende kompetanse, men det har mest handlet om at de ikke har kunnet få rask beskjed om lovgivning og regler som de har ment var viktige for deres situasjon. Dessuten har flere nevnt at de har opplevd en markant bedring de senere årene, at NAV nå er langt bedre til å svare på deres spørsmål. Dette kommer fra erfarne AAP-mottakere, som har slitt i flere år med dårlig helse og ikke har kunnet jobbe. Kun få av de spurte brukerne har nevnt at NAV ikke hadde kompetanse til å kontakte arbeidsgiver, diskutere tilretteleggingsmuligheter eller hjelpe dem med å oppsøke nye jobbmuligheter. Men mange har opplevd at det ikke var mye tid til oppfølging, og det er problematisk om disse personene skal i jobb igjen. Mange av brukerne trenger relativt tett oppfølging og støtte. Ikke bare for å få tro på at de kan overvinne helseplagene, men også for å kunne fungere tilstrekkelig bra til å ivareta en jobb.

Men det finnes faktisk mange tiltak som NAV benytter seg av. Selv om brukerne ikke får direkte og tett oppfølgning fra NAV, så er de ofte på tiltak i attføringsbedrifter og rehabiliteringsprogrammer. Nettopp nå har NAV utlyst konkurranse om arbeidsrettet rehabilitering-døgntilbud for brukere med for eksempel kompliserte helseplager. Der siktes det på at det til enhver tid er om lag 50 sykmeldte brukere i arbeidsrettet rehabilitering rundt omkring i landet. Og NAV er helt tydelige på at de krever kompetanse innenfor både veiledning, helse og arbeidsliv hos de leverandører som blir valgt. Så synet på NAV bør nok nyanseres i større grad enn kritikken i media gir inntrykk av.