Skal den sykmeldte hurtigere tilbake i jobb? Da må det samarbeides

Hvis helsevesen, arbeidsgiver og Nav samarbeider om å få den sykmeldte tilbake i jobb, så øker dette sjansen for et godt resultat. Små bedrifter kan trenge hjelp for å lykkes i dette samarbeidet.

Av Bjørn Kvaal

– Det settes ofte i gang tiltak rundt den sykmeldte for å få ham eller henne tilbake i jobb. Dessverre er tiltakene lite samkjørte mellom arbeidsgiver, Nav og helsevesenet. Det gjør at tiltakene ikke får den effekten de kunne ha hatt.

Har lett i forskningen

Det sier Ulrik Gensby. Han er tilknyttet Linköping Universitet i Sverige som lektor, og er ansatt i det danske selskapet Team Arbeidsliv.

Forsker Ulrik Gensby mener samarbeid mellom lege, Nav og arbeidsgiver øker sjansen for at sykefraværet blir kortere og den sykmeldte kommer tilbake i jobb. (Foto: Privat)

I Team Arbeidsliv jobber konsulenter og forskere innenfor blant annet forebygging av sykefravær og arbeidsrettet rehabilitering.

Etter å ha avlagt sin doktorgrad, var Gensby ansatt ved Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering (NK-ARR) i Norge som postdoc. i STAiR-prosjektet. Arbeidet hans ble støttet økonomisk av Helse Sør-Øst.

Mangler kunnskap

Det er mangelfull kunnskap om effektive intervensjoner som kan redusere sykefravær og uførhet for personer med muskel- og skjelettplager og lettere psykiske plager. Som en del av arbeidet med å få en oversikt over kunnskapsfeltet på retur til arbeid, var Gensby i fjor gjesteforsker ved Institute for Work and Health i Toronto i Canada.

Gensby deltok her i en tverrfaglig gruppe med forskere som ble ledet av Instituttet. De gjorde en systematisk litteraturstudie for perioden 1990-2015. De ville se hvilke tiltak på arbeidsplassen som hadde best effekt på sykmeldte arbeidstakere med muskel- og skjelettplager, psykiske problemer og smerterelaterte problemer.

De fant 8900 referanser i studiene.

Koordinering korter ned sykefraværet

De endte opp med 36 særlig relevante forskningsrapporter om intervensjoner på arbeidsplassen. 26 handlet om pasienter med muskel- og skjelettplager, mens ti rapporter omhandlet sykmeldte arbeidstakere med psykiske plager.

Halvparten av rapportene ble vurdert som av «høy kvalitet», mens resten av «middels kvalitet».

Konklusjonen i undersøkelsen er blant annet at koordinering av tiltakene rundt den sykmeldte vil korte ned tiden han eller hun er sykmeldt.

– Arbeidsplasser som tilbyr et program for å få den sykmeldte tilbake i jobb vil lykkes bedre med å redusere perioden arbeidstakeren er sykmeldt. Dette forutsetter tilpasning av arbeidsoppgaver på jobben, at tiltak i helsevesenet og Nav koordineres i samspill med arbeidsplassen og at tilbud i helsevesenet er knyttet til arbeid, sier Gensby

Effekten gjelder først og fremst medarbeidere med muskel- og skjelettplager og smerterelaterte plager.

Små bedrifter kan trenge støtte

Resultatet indikerer at arbeidsgivere, klinikere og Nav må samarbeide om tiltak rundt den sykmeldte medarbeideren.

– Samordnede tiltak har bedre effekt enn om det tas i bruk separate tiltak. Det vil si at det kan virke som tiltaket har mindre effekt hvis kun helsevesenet, arbeidsgiver eller Nav jobber med tiltak alene for å fremme tilbakeføring til arbeid, enn om arbeidsgiver, Nav og klinikere koordinerer sine tiltak i oppfølging av, og samarbeid med, den sykmeldte, sier Gensby.

– Trenger å vite mer

Forsker Monica Eftedal ved NK-ARR mener funnene i artikkelen der Gensby bidro er interessante.

– Den forsterker bildet vi har av arbeidsgivers betydning i prosessen tilbake i arbeid for den sykmeldte. I tillegg styrker den tidligere resultater som viser at sammensatte arbeidsrettede tiltak er mer effektive enn enkeltintervensjoner, særlig når aktører fra ulike sektorer samarbeider, sier hun.

– Bør funnene få konsekvenser for arbeidet ved ARR-klinikkene?

– I Norge leverer klinikkene som jobber med arbeidsrettet rehabilitering allerede komplekse og sammensatte tiltak i tråd med anbefalingene i Cullen-artikkelen. Men det er likevel store variasjoner i hvordan for eksempel kontakt og samarbeid med arbeidsgivere foregår og hvor omfattende den er. Før vi som Kompetansetjeneste kan gi mer konkrete råd til klinikkene på dette området, trenger vi mer kunnskap, sier Eftedal.

Etterlyser samordning

Gensby mener det er store muligheter til å hjelpe sykmeldte tilbake i jobb, men da må samordningen mellom Nav, arbeidsgiver og helsevesen styrkes.

– Mindre bedrifter ser ut til å ha noen ekstra utfordringer. Årsaken er at de kan ha mindre ressurser i egen virksomhet til å bruke på tilbakeføring av sykmeldte. Da kan de for eksempel søke hjelp hos private firma eller offentlige tilbydere som tilbyr slik støtte, mener Gensby.

Kartlegger hvem som deltar

Bakgrunnen for at Gensby ble invitert til å delta i prosjektet i Toronto, er at han i sin forskning ønsker å finne sosiale og organisatoriske forhold av betydning for det praktiske arbeidet med å få sykmeldte tilbake i arbeid. Blant annet ser han på hvem som deltar i dette arbeidet og hvilke utfordringer og muligheter disse aktørene opplever at de har i sitt samspill med den sykmeldte.

Les hele artikkelen