3. desember: Følg nasjonalt fagrådsmøte om strategi for arbeid og helse

En stresskoffert og et hjerte som skal illustrere arbeid og helse

Strategien for arbeid- og helsefeltet er temaet for årets siste fagrådsmøte. Følger du møtet, får du med deg hvilke innspill medlemmene i rådet har til strategien.

Nye innspill til strategi for arbeid og helse

Tema for det kommende møtet er innspill til revidering av strategien for arbeid- og helsefeltet: Arbeid og helse – et tettere samvirke. Revideringen av strategien startet med innspillene fra arrangementet Arbeid og helse – Åpen arena 2020.

Under møtet 3.desember gir fagrådsmedlemmene korte innledninger om temaer som:

  • Hvordan kan strategien bidra til sterkere involvering av hele førstelinjen i kommunene, inkludert fastlegene og NAV? v/ Anita Dyb Linge og Franz Hintringer
  • Hvordan kan strategien bidra til at mulighetene i digitale verktøy utnyttes maksimalt i kontakten med bruker, tverretatlig samarbeid, brukerinvolvering m.m.? v/Beate Brinchmann og Gunn Hege Marchand
  • IA-avtalen og inkluderingsdugnaden – Hvordan kan strategien bidra til at oppdragene for NAV og helsetjenesten løses? v/Ragnhild Jordet og Karen Skretting Hovlid

Etter hver innledning diskuterer fagrådsmedlemmene det aktuelle temaet.

Det blir også en kort orientering om hvor arbeidet med revidering av strategien står, og hvordan alle involverte fortsatt kan gi innspill og på den måten delta i å utforme fagfeltet arbeid og helse.

Se hele agendaen

Følg møtet live på nett

Alle møter i fagrådet streames, også møtet 3.desember. Slik kan alle som vil følge møtene som observatører. Du trenger ikke å melde deg på på forhånd.

Tid: Torsdag 3.desember kl. 09.00 – 12.00
Sted: Følg møtet på Vimeo

Hva er nasjonalt fagråd for arbeid og helse?

Nasjonalt fagråd for arbeid og helse skal styrke myndighetenes fagrolle ved å gi kunnskapsbaserte råd på fagområdet arbeid og helse. Fagrådet skal på oppdrag fra direktoratene, på selvstendig grunnlag, gi faglige råd av høy kvalitet og generelt bidra til å styrke samhandlingen mellom helse- og arbeids/velferdstjenestene.

Fagrådet ble opprettet i 2017, som et virkemiddel i den første strategien for fagområdet arbeid og helse: Arbeid og helse – et tettere samvirke.

Fagrådet har ikke besluttende myndighet, men skal gi råd i saker som legges frem for fagrådet, eller som fagrådet fremmer på eget initiativ. Rådet har kommet med uttalelser i en rekke saker siden oppnevningen, blant annet til:

Se alle uttalelsene fagrådet har gitt

Hvem er med i fagrådet?

Rådets fjorten medlemmer oppnevnes i kraft av egen kompetanse innen sine fagfelt, og er således ikke representanter for noen institusjon, organisasjon eller lignende. Fagrådet prøver likevel å ha en god spredning i kompetanse, geografisk og faglig tilknytning. Rådet har to medlemmer med særlig kompetanse fra brukermedvirkning.

Rådsmedlemmene oppnevnes av Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet.
Rådets første leder, Gro Jamtvedt, har nettopp blitt takket av, og rådet har fått en ny leder i Gunn Hege Marchand. Marchand er overlege ved St. Olavs hospital og førsteamanuensis ved institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap, ved NTNU.

Se alle medlemmene i fagrådet

Kan jeg gi innspill til fagrådet?

Alle med interesse for fagområdet arbeid og helse, kan fremme forslag til saker som man ønsker vurdert tatt opp i fagrådet. Ta kontakt med sekretariatet v/Håkond Lund på hakon.lund@helsedir.no.

Se oversikt over tidligere og kommende møter i fagrådet