Innlegg av Toril Dale

Fasilitatorkurs – Modul 1

Arbeidsrettet rehabilitering utvikler seg stadig og vi håndterer daglig samarbeidsutfordringer. ”Alle” snakker om samskaping. Men hva er det – og hvordan kan du lede prosesser så samskapingen gir resultater?

Fasilitatorkurs, Modul 2

For å støtte fagpersoner i sitt arbeid med å utvikle stadig bedre tjenester mellom arbeid og helse, tilbyr vi kurs i fasilitering, modul 2. på Sentralen i Oslo 24. – 25. oktober.

Rapport Åpen arena 2017

Med mål om økt arbeidsdeltakelse for tjenester innen arbeid og helse, møttes rundt 76 tjenesteytere, tjenestebrukere, myndighetspersoner og forskere på Åpen arena.

Arbeid og helse – en av nøklene til fremtidas velferd

Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering vil de neste månedene rette et ekstra søkelys mot koblingen mellom arbeid og helse. Det er nå 10 år siden kompetansesenteret ble etablert, og behovet for en slik kobling har aldri vært større. En framtidig, bærekraftig velferdsstat vil kreve en stadig styrking av den viktige koblingen mellom arbeid og helse. For å oppnå reelle resultater kreves det tid og langsiktig satsing.

Meny