Arbeid og helse – en av nøklene til fremtidas velferd

Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering vil de neste månedene rette et ekstra søkelys mot koblingen mellom arbeid og helse. Det er nå 10 år siden kompetansesenteret ble etablert, og behovet for en slik kobling har aldri vært større. En framtidig, bærekraftig velferdsstat vil kreve en stadig styrking av den viktige koblingen mellom arbeid og helse. For å oppnå reelle resultater kreves det tid og langsiktig satsing.