Back to school: Tett oppfølging av unge gir fullføring av videregående skole

Veileder i "Back to school", Helen Løvskeid Skaret. Foto: Irene Gomnæs.

Tilrettelagt og tett oppfølging av unge, som står i fare for eller har falt ut av videregående skole, gir resultater. I løpet av et treårig prosjekt har rundt 30 av 40 unge fullført videregående. Fra i høst blir tilbudet utvidet og går over i ordinær drift.

Av Tone Skau Jonassen
Seniorrådgiver, Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering

Vestfold og Telemark fylkeskommune og NAV Midt-Telemark og Nome har startet et nytt samarbeid. Tilbudet er todelt og består av «Back to school» og «Stay at school». Fra august 2022 blir det treårige prosjektet, som har vært finansiert av Statsforvalteren, et fast tilbud.

«Back to school» går ut på at en veileder følger opp unge som tidligere har falt ut fra videregående opplæring og ikke fullført utdanningen. Disse er brukere av NAV fordi de ikke kommer videre, hverken i utdanning eller jobb. Derfor er det oftest Nav-veiledere som henviser til dette tilbudet.

I «Stay at school» følger veilederen opp elever som står i fare for å falle ut av skolen. Her er det skolen som melder inn bekymring rundt eleven. Noen elever tar selv kontakt.

– Trenger voksne som lytter og ser løsninger

Overgangene mellom barneskole, ungdomsskole og videregående er veldig sårbare.

– Vi ser mange unge som strever med dysleksi. Disse elevene har ofte ikke fått tilrettelagt dysleksiundervisning. De takler dermed ikke skolehverdagen – spesielt vanskelig ser det ut til å være i ungdomskolen. Enkelte ganger blir ikke dysleksien oppdaget før på videregående, forteller Helen Løvskeid Skaret, veileder i «Back to school».

En del unge har sosial angst, er utrygge og har lavt selvbilde. Enkelte har også rusproblemer. Disse elevene fikser ikke å sitte i ordinære klasserom.

De unge er veldig glade i voksenkontakt og voksne som lytter, er interesserte og som er med på å finne løsninger. Det får de gjennom «Back to school». Det fører til trivsel, trygghet og læringsglede.

Kjører elevene til eksamen

Når det gjelder elever som går opp som privatister, finner «Back to school» ut hva de mangler av fag. Hvor mange fag klarer den enkelte og når ønsker de eksamen? Hva trengs av tilrettelegging og motivasjon? På bakgrunn av dette skreddersys et opplegg for hver privatist.

– Vi følger privatistene tett fram mot eksamen. På eksamensdagen blir de kjørt ned til eksamenslokalene, vi venter på dem og kjører de hjem igjen. Mange gir tilbakemelding om at de hadde «snudd i døra» om vi ikke hadde fulgt dem og trygga de denne dagen.

Skreddersyr oppfølging for elever med mye fravær

Fint samvær på tur med «Back to school». Foto: Helen Løvskeid Skaret

«Stay at school» er oppfølging for elever med mye fravær eller andre utfordringer, som fremdeles er på skolen. Her samarbeides det med helsesykepleiere, miljøterapeuter, kontaktlærere og rådgivere på skolen for å få til et best mulig opplegg i skolen. Lærere skjønner tidlig at noe er galt når fraværet til eleven øker og karakterene går ned. En ser på løsninger og tilrettelegging som gjør at elevene holder ut skoleløpet.

– Noen trenger kun å komme innom og ta en kaffekopp, bli sett og tatt på alvor og snakke med helsesykepleier eller miljøterapeut eller meg. Får de dette påfyllet jevnlig, så kan det være nok til at de fullfører videregående, forteller Løvskeid Skaret.

«Back to school» og «Stay at school» opplever at Nome videregående skole tar tak i tilretteleggingen.

De elevene som har bestemt seg for å slutte på skolen kan få tilbud om ulike aktiviteter på Talenthuset i Bø. På Talenthuset kan de få et innblikk i hva som kan passe av type jobb eller utdanning, og hva som eventuelt står i veien for dette.

Mange har opplevd mobbing

Løvskeid Skaret har jobbet mange år i ungdomspsykiatrien. Hun forteller at de unge i «Back to school» har veldig ulike tanker rundt skole og jobb: – Mange opplever at skolen har vært vanskelig. Det har vært en plass der de har kommet til kort og følt seg «dumme». Enkelte har ikke orket å møte meg på skolen, selv etter flere år – de har så negative opplevelser knyttet til skolen. Ofte bærer de med seg en ganske heftig mobbehistorie.

Hun fortsetter: – Mange er veldig lei og sliter med motivasjon, men har lyst til å jobbe. Mange fungerer kjempegodt i de praktiske fagene. Guttene jeg følger opp er veldig gode med gravemaskin, men synes at norsk og teori er helt pyton.

Noen av elevene har vært tatt ut av undervisningen i flere år. Disse er det utfordrende å få tilbake på skolebenken.

Lærere med anleggserfaring får god kontakt med elevene

Det er viktig at eleven ser at alle bryr seg og drar i samme retning – vil dem vel. «Stay at school» har flest gutter per i dag, og disse ser veldig opp til lærerne som har hatt jobb i anlegg. Kontaktlærerne og Løvskeid Skaret har tro på ungdommene, og formidler hva som er viktig for å bli for eksempel maskinfører.

Ved behov har en også samarbeid med Ung arena. Der er det en psykolog og en samtaleterapeut, som elevene kan snakke med, og som holder kontakt med eleven. «Back to school» har også tett kontakt bla med politi, psykisk helse og Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).

Nær 90 av 100 eksamener bestått

Nye muligheter åpner seg. Foto: Helen Løvskeid Skaret

30 av de 40 unge som er fulgt opp gjennom prosjektet har fullført videregående skole. I løpet av de tre årene prosjektet har eksistert har 35-40 privatister tatt over 100 eksamener. Nær 90 av eksamenene er bestått.

Hvis en elev detter ut av videregående skole, så koster det samfunnet 15 millioner kroner. I tillegg kommer de personlige kostnadene. «Back to school» er dermed med på å spare samfunnet for et betydelig beløp, og redusere de personlige kostnadene ved frafall fra videregående.

– Det er lett å se resultatene, forteller Løvskeid Skaret. – Vi hadde en kar her på 28-29 år med familie og tre barn. Han startet med samfunnsfag. Da jeg fulgte ham til eksamen, gruet han seg forferdelig og ville trekke seg. Men han gikk inn og tok eksamen. Han kom ut med 5 i karakter, og avslutta med å klemme sensor. Han mente at det var noe av det største han hadde opplevd. Han hadde aldri klart noe «skolegreier» tidligere.

Fra høsten involveres studiespesialisering ved Bø videregående skole. Da går også prosjektet over i ordinær drift.

Mange går ut i lære, noen søker påbygg eller får jobb

Veldig mange av ungdommene fra yrkesfag går ut i lære, og noen søker påbygg. Av de som tar påbygg, kommer flest fra helsefag. Noen begynner å jobbe.

– Vi opplever at det er lett å samarbeide med alle rundt elevene. Alle ønsker å få dem videre i livet. De vi har hatt inne for ekstra oppfølging ser vi trenger dette videre i lærlingtiden. I den sammenheng samarbeider vi tett med opplæringskontorene for å sikre en god overgang. NAV er i enkelte tilfeller også inne med økonomiske tilskudd i forhold til lærlingelønn, forteller Løvskeid Skaret.

I samarbeid med Opplæringskontoret for offentlig sektor (OKOS) og  Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB), følges 5 lærlinger opp. Så langt har to av disse nå bestått. De andre er ikke ferdige med lærlingtiden ennå.

«Back to school» samarbeider også med Ung Rehab ved Rehabiliteringssenteret AiR. Enkelte elever har vært der på dagsbesøk, og fått vurdert om de skal ha et opphold ved institusjonen. Frem til nå har ingen gjennomført et opphold, men en person er i gang med ett opphold i disse dager.

– Dette er et veldig spennende samarbeid, avslutter Løvskeid Skaret.

Vil du vite mer om ungt utenforskap?
På vår temaside om ungt utenforskap finner du rapporter, opptak av webinar og annet bakgrunnstoff

Fakta om «Back to school» og «Stay at school»

> Gratis lavterskeltilbud
> Tilbys ved Nome vgs – utvides til Bø vgs i Vestfold og Telemark høsten 2022
> Ca. 40 unge har benyttet seg av tilbudet (2019-2022)
> Skreddersydde undervisningsopplegg
> Samarbeid med opplæringskontorene, politiet, Talenthuset, Ung arena, skolene og NAV

Serie: Tiltak som hjelper unge inn i utdanning eller jobb
Denne artikkelen er en del av en serie som viser eksempler på tiltak som vil hjelpe unge med helseplager inn i utdanning eller jobb.

I artikkelserien får du blant annet lese om:
> Krokeide videregående skole – landsdekkende skole som tilbyr opplæring for personer med psykiske/fysiske utfordringer eller lærevansker
> Windjammer – livsmestringsprogram for unge, en måneds tokt på seilskuta Christian Radich
> Lavterskel helsetilbud ruster studentene for arbeidslivet
> Back to school/stay at school – NAV gir tidlig og tett oppfølging av elever som står i fare for å falle ut av skolen på to videregående skoler i Midt-Telemark
> Gamingkontakten – et landsdekkende tilbud for barn og unge som isolerer seg gjennom gaming. Målet er å hjelpe de ut av sosial tilbaketrekning og inn i skole eller fritidsaktiviteter.
> Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene, som tilbyr ekstra oppfølging for lærlinger med helseplager og andre utfordringer